بحران علم سیاست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى علوم سیاسى واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى

چکیده

در این مقاله بحران تولید دانش سیاسى در ایران و ابعاد نظرى، تاریخى و سیاسى آن مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. بخشى از این بحران داراى ریشه‌هاى نظرى و روش شناختى است، ولى بخش مهم دیگر آن ریشه در ساختارهاى سیاسى و اجتماعى جامعه ایران دارد که به علم و پژوهش بى توجه است. در این میان، سهم علوم سیاسى در بى‌توجهى ساختارهاى سیاسى نسبت به آن بیش از سایر رشته هاست و آن به دلیل .موضوعات مورد بحث در علم سیاست است. با وجود ضرورت اساسى این رشته در حل معضلات سیاسى - اجتماعى کشور، ناکار آمدى درونى و سطح پایین آموزش و پژوهش نیز عامل اساسى دیگرى در بلااستفاده ماندن این رشته گردیده است. بر این اساس مى‌توان گفت که وضعیت علم سیاست در ایران وضعیت بحرانى است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis in political sciences in Iran

نویسنده [English]

  • Maghsood Ranjbar
چکیده [English]

The paper studies the crisis of knowledge production in Iran and its theoretical, historical, and political dimentions. The crisis is partly rooted in theory and methodology, but it is mainly rooted in the socio-political structures of the Iranian society which is indiffernt to knowledge and research. The indifference of the political structure to the political sciences discipline is more than other disciplines due to the special subjects dealt with in the discipline. In spite of the essential role of the discipline in solving Iran's socio-political predicaments, internal inefficiency annd low education are the major reasons for the marginalization of the political sciences, leading to a crisis in the discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : political knowledge
  • political structures
  • Political Science
  • crisis in the political science