دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and government

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Mir Musavi 1
  • Ehdsan Maktabi 2
1 Assistant professor of politics, Mofid University
2 Ph. D student of political thought, Islamic Azad University, central Tehran branch
چکیده [English]

The issue of the relationship between religion and government is of crucial importance in the area of political thought and it has been constantly discussed and reflected. The latest political thought of the west separated its way from the past on the basis of the discussion concerning this issue. Although this issue has initiated from religious modification, it became the issue of theorizing in view of conventionalist.
Through the study of this transformation, the present article has endeavored to accurately investigate the sort of view towards religion and government as well as the differences and similarities of the elements of social contract –Thomas Habz, John Luke, and John Jack Russo- in regard with the civil religion. The study of the relationship between religion and government in view of these three scholars illustrate that the authoritative ruler of Christian government, secular sovereignty, and civil religion are considered as a compound model of Habz, Luke and Russo extracted from religion and government. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • civil religion
  • government
  • school of social contract
  • secularism