نقش موضوع شناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی در مورد تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک
وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر
این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و
واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این
نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را
چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای
پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی –
بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - -
است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح
متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن
» اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان
زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Political Thematology in Imam Khomeini’s Jurisprudential Method and Responding to Political Issues

نویسنده [English]

  • Qolamhossein Moqimi
Ph. D in political sciences, Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Through the secondary study of Imam Khomeini’s jurisprudential school, it is stated that there exist four elements of ‘statement’, ‘issue’, ‘method’, and ‘deeds of responsible individuals’ in it. These elements holding particular imaginative and affirmable principles are set into a logical action and reaction and they lead to the generation of qualified political thought. According to the author of this writing, it is claimed that Imam Khomeini’s jurisprudential style purifies the political developed issues inside the social- political complicated institutions and systems to identify its covert and intricate aspects and to generate the political - jurisprudential thought relying on the religious statements.
In view of Imam, the nature of social-political decrees being observant of social-political act is hidden within the flowing ground of time as well as the systematic relations of the issue. What distinguishes Imam’s jurisprudence from the prevalent one is the exclusion of political jurisprudence from the jurisprudential, abstract, individual thematology circle and its directing towards a systematic and governmental domain. Accordingly, it can be stated that the language of “Imam’s dynamic jurisprudence” is the language of referring to the systematic social phenomena and matters.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudential style
  • Imam Khomeini
  • thematology
  • Political thought
  • political issues