جمهوری اسلامی ایران و الگوهای امنیتی آسیای جنوب غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشکده مطالعات راهبردی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله ضمن آنکه ترتیبات جاری امنیتی منطقه ای و الگوی مطلوب ایران برر اارا
افق اند چشم انداز 4141 در خرده نظام های امنیتی آایای جنوب غربی را تبیین مری کنرد
شیوه ای خاص برای شناخت الگوهای امنیتی نیز ارائه می کند. ایرن رو در رررج جرام
مطالعاتی شناخت الگوی امنیتی منطقه ای مطلوب ایران در آاریای جنروب غربری در افرق
چشم انداز 4141 در مجم تشخیص مصلحت نظام به کار گرفتره شرده و مقالره راضرر
مستخرج از آن اات و مبتنی بر رویکرد مسئله شناای ااتخراج موضوعات و روندشناای
بر ااا مسائل و تحلیل از اطح خرد به کلان می باشد. بازشنااری رویکردهرای امنیرت
منطقه ای بر ااا اه الگوی نظری موازنه قوا و رویکرد مرورد نظرر منراف محرور بررای
جمهوری االامی از جمله اهداف پژوهش راضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد
با توجه به مقدورات و مطلوبیت های ایران در مدل های مختلف الگوی موازنه قوا بهتررین
راهبرد برای جمهوری االامی در به رداکثررااندن مناف منطقه ای و همکاری های متعاقر
آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Republic of Iran and Security Paradigms of Southwestern Asia

نویسندگان [English]

  • Ja’far Haqpanah 1
  • Arash Beidollahkhani 2
1 Assistant professor of political sciences, Research center of applied studies
2 Ph. D student of political sciences, Law faculty and Tehran University
چکیده [English]

This article states the present issues of regional security and the favorite paradigm of Iran on the basis of the horizon of development prospect in 1404 inside the security micro systems of Southwestern Asia, and it presents a particular method in favor of the identification of security patterns as well. This method has been utilized in the comprehensive plan regarding the identification of Iran’s favorite regional security pattern in the Southwestern Asia in the horizon of development prospect in 1404 within Expediency Discernment Council of the Systemand the present article is taken out of it. It is based on the thematology approach, extraction of issues, study of the trend according to the issues and the analysis starting from micro toward macro level. 
The re-identification of regional security approaches consistent with the three theoretical patterns, the balance of powers, as well as the benefit-based approach for the Islamic republic are the objectives of the present research. The findings of research declares that considering the objects of power and the favorites of Iran in various models, the balanced pattern of powers is considered to be the best strategy in favor of the Islamic republic towards the enhancement of regional benefits and the subsequent cooperation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • balance of powers
  • Hegemony
  • Institutionalism