هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The geometry (distribution and concentration) of power, citing the views of some contemporary jurisprudents

نویسنده [English]

  • alireza zamzam
Assistant Professor, Department of Islamic Teachings, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Distribution and concentration of power are among theoretical and practical concepts with a long history in the Greek and Western intellectual sphere, both with their own particular principles and presumptions. How to implement the power and also its structure from the viewpoints of the contemporary jurisprudents are the issues with great importance. Some discussions have been raised so far in this regard, of which, Seyed Sadegh Haghighat’s book, Power Distribution in the Shi’a Political Thought is an example. The main question here is that in the views the contemporary jurisprudents, how the structure of power is recognized in terms of distribution and concentration? According to this viewpoint, neither the distribution nor the concentration of power has an inherent and substantive value and the both are defined in relation to temporal and spatial necessities. This article tries to prove the same viewpoint and in doing so, uses a critical and analytical method. Proving the proposition that from the viewpoint of the contemporary Islamic jurisprudents the philosophy of distribution and concentration of power is substantively different from what is recognized in the west, is the main achievement of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of Power
  • Concentration of Power
  • Imam Khomeini
  • Javadi Amoli
  • Mesbah Yazdi
  • Montazeri