صلح پایدار در جهان متکثر

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مسائل اساسیِ نظریه سیاسی و بین‌المللی، از گذشته تاکنون متوجه این مهم بوده است که چگونه می‌توان از دریچه بصیرتی نو در عرصه فرمانروایی داخلی و فراگیر به ایجاد اخلاق صلح و امنیت پایدار کمک کرد. از چشم‌انداز عصر جهانی، مسئله صلحِ قابل اتکا، به محاق رفته است. بروز صلح شکننده در نظام بین‌الملل، توجه متفکرانی بزرگ، از جمله یورگن هابرماس، مایکل والزر، جان راولز و دریدا را برانگیخته است. براین‏اساس، نویسنده در نوشتار حاضر از این مفروضه اولیه خود دفاع خواهد کرد که امکان ارائه نظریه‌ای برای صلح پایدار در جهان متکثر امروزی وجود دارد. مقاله حاضر پیش از ارائه و دفاع از مفروضه خود، با ابتنا به دیدگاه‌های متفکران مورد اشاره در این نوشته، به استناد چالش‌های فرارو در جهان، چهار اصل بنیادی را در این زمینه به بحث خواهد گذاشت. مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده و از نظریه هنجاری ـ انتقادی به‏منظور عملی ساختن صلح در تراز غیرغربی و همسو با مشارکت جهان‏زیست‌های فرهنگی متکثر بهره خواهد برد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eternal Peace in the Pluralistic Universe

نویسنده [English]

  • Mohammad Taqi Qezelsofla
Associate Professor of Politics, Law and Politics Faculty, Mazandaran University
چکیده [English]

One of the fundamental issues of the political and international theory from the past to the present has been the way of developing the morale of eternal peace and security in the domain of internal and comprehensive dominion through a new approach.
According to the perspective of universal era, the issue of reliable peace has been diminished and the emergence of this frail peace within the international system has attracted the attention of outstanding thinkers such as Jurgen Habermas, Michael Walzer, John Rawelz, and Derrida. In this regard, the author of the present writing defends his hypothesis and states that there exists the possibility of presenting a theory towards an eternal peace in the present pluralistic world.
Prior to presenting and defending the hypothesis and on the basis of the thinkers’ viewpoints, the article refers to the current challenges in the world and discusses four fundamental principles.
The research method is descriptive - analytical and it has taken advantage of critical -standard theory to actualize the peace in nonwestern level in line with the cooperation of pluralistic cultural elements in the world

کلیدواژه‌ها [English]

  • peace
  • globalization
  • cultural relations
  • Rawelz
  • Habermas