اختیارات ولی فقیه در نظر صاحب جواهر، امام خمینی و محقق خویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/psq.2018.66176

چکیده

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولیفقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‏های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولیفقیه میداند و حسبه به‌ معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می‏رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به ‌معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفتهاند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می‏شود. این مقاله که با روش کتابخانهای و بهرهگیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولیفقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز میشود. تعارضی که میان دیدگاه‏های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می‌شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل‏جمع

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ideas of Saheb e- Javaher, Imam Khomeini and Mohaqeq e- Khuee in relation to the Authorities of Vali ye- Faqih

نویسنده [English]

  • sayyed saeid emami
Resaercher, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

The study on the scope of the authorities and duties of Wilayat e- Faqih is of significant role in relation to the implementation of governorship and Islamic policies. Mohaqeq e- Khuee considers the admittance of Wilayat in the domain of jurisdiction as well as the non-contentious matters in narrowed down meaning. However, non-contentious issue in extended meaning including the political authority of the jurist or Wilayat e- Faqih is not clearly stated in his ideas. Saheb e- Javaher believes in the general authority of the jurist and Imam Khomeini believes in the absolute authority which is the authority of jurist on the affairs of Muslims and community. The hypothesis is that the jurists have accepted a kind of authority or Wilayat for the jurist while they are disagreements related to its extent. This article has investigated the commonalities and the differences in the ideas of the aforementioned jurisprudents related to the extent of the authorities and duties of Vali ye- Faqih relying on library research method and taking advantage of jurisprudential works. Finally, it has been concluded that the domain of authorities is not limited to jurisdiction and it includes the political Wilayat as well. Furthermore, the disagreements in the ideas of the there scholars in this regard is not considered an unmanageable issue

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Mohaqeq e- Khuee
  • Saheb e- Javaher
  • authorities of Vali ye- Faqih