ظرفیت‌های معنویت‌گرایی علوی در تحقق عدالت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2019.67394

چکیده

هدف پژوهش حاضر کشف ظرفیت‌های موجود در نسبت میان معنویت و عدالت اجتماعی بود. پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی به دنبال این چالش بوده است که کدام قرائت از معنویت‌گرایی و به‌دلیل دارابودن چه عناصر و ویژگی‌هایی می‌تواند به بسط عدالت اجتماعی مطلوب اسلامی یاری رساند. پیش‌فرض پژوهش نیز عبارت از این بود که میان عدالت و معنویت، رابطه‌ی طرفینی حاکم است. نتایج نشان داد، تعاریف ارائه ‌شده از عدالت، در دو سطح "تعاریف صوری" و "تعاریف محتوایی" قابل تفکیک هستند. تعاریف صوری به درون‌مایه و محتوای حقوقی و معیارهای برابری و نابرابری افراد و مصادیق و شاخص‌های تبعیض و جانبداری ورود نمی‌کنند و معمولاً به‌آسانی مورد پذیرش افراد و صاحب‌نظران قرار می‌گیرند. در حالی که آن‌چه محل اختلاف و تنازع فکری میان عدالت‌پژوهان است، به سطح جوهری و محتوایی عدالت مربوط می‌شود. همچنین منظومه معنویت‌گرایی علوی به‌دلیل برخورداری از سه عنصر: "تاکید بر حرمت و حقوق انسانی"، "آخرت‌گرایی غیر انزواگرایانه" و "توحید جامعه‌گرا"، تسهیل‌گر عدالت‌پذیری و عدالت‌خواهی شده و زمینه‌ی تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The capacities of Alawi spirituality in the realization of social justice

نویسنده [English]

  • Ahmad Vaezi
Professor, Department of Philosophy and Theology, Baqir al-Olum University, Qom, Iran. vaezi@bou.ac.ir (Corresponding Author).
چکیده [English]

The purpose of the present study was to explore the potentials of the relationship between spirituality and social justice. The research with descriptive-analytical method sought to address the question of which reading of spirituality and due to having what elements and characteristics can contribute to the development of desirable Islamic social justice. The default assumption was that there is a mutual relationship between justice and spirituality. The results showed that the presented definitions of justice can be divided into two levels: "nominal definitions" and "content definitions". Nominal definitions do not enter into the thematic and legal content, criteria for equality and inequality of individuals, instances, and indicators of discrimination and bias, and are usually readily accepted by individuals and experts. While what is the Intellectual Disagreement of the study of justice among scholars is the content and substance of justice. Also, the Alawi spirituality system because of enjoyment of three elements: "emphasis on dignity and human rights", "non-isolationist hereafter" and "socialist monotheism" facilitates Fairness and justice seeking, and plays an important role in the establishment and expansion of social justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (A.S.)
  • Governor Behaviorology
  • social justice
  • Alawi Spirituality

عنوان مقاله [العربیة]

قدرات المعنویة العلویة فی تحقیق العدالة الاجتماعیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى استکشاف القدرات الکامنة فی الصلة ما بین العدالة والمعنویة الاجتماعیة. ینشد البحث بمنهجه الوصفی والتحلیلی تحدّی القراءة المساندة لنشر العدالة الاجتماعیة الإسلامیة المنشودة من المعنویة، والکشف عن عناصر وخصائص القراءة المسبّبة لذلک. کما أنّ الافتراض المسبق للبحث هو أنّه توجد بین العدالة والمعنویة علاقة متبادلة. کشفت النتائج عن إمکانیة تصنیف التعاریف المقدّمة بالنسبة للعدالة ضمن مستویین: مستوى "التعاریف الصوریة" ومستوى "التعاریف المضمونیة". أمّا التعاریف الصوریة فلا تتعرّض إلى المضمون الحقوقی ومقاییس تساوی الأشخاص وعدم التساوی ومصادیق ومؤشّرات التمییز والانحیاز، وهی عادة موضع قبول الجمیع بما فیهم أصحاب الرأی. بینما الذی هو موضع خلاف وافتراق بین دارسی العدالة هو مستوى المضمون والجوهر بالنسبة العدالة. کما أنّ المنظومة العلویة للمعنویة بسبب مکوّناتها الثلاثة: "التأکید على حرمة الإنسان وحقوقه" و "أُخرویتها غیر الانعزالیة" و "التوحید الجمهوری" مسهّلة لعملیة القبول بالعدالة وإنشادها، وهی ذات دور مهم فی إحلال العدالة وانتشارها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الإمام علی7
  • دراسة سلوک الحاکم
  • العدالة الاجتماعیة
  • المعنویة العلویة