جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22081/psq.2019.67421

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه جوان‌گرایی در الگوی حکومتی امام علی(ع) و چگونگی توزیع پست‌های حکومتی به‌عنوان یک راهبرد است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به ‌منظور تعریف جوان و ارائه‌ی راهکار برای شناخت او، شیوه‌ی به‌کارگیری آنان در حوزه‌های مختلف حکومت بیان گردیده و با توجه به گزارش‌های تاریخی، راهبرد ایشان در انتخاب کارگزاران جوان برای تحقق عدالت اجتماعی تبیین شد. همچنین ضمن ارائه‌ی راهکار 13 گانه‌ای برای تعیین سن کارگزاران امیرالمؤمنین(ع)، اهتمام آن حضرت در به‌کارگیری جوانان را نشان داده و به ویژگی‌های آن‌ها به‌عنوان علل این استفاده اشاره کرده است. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 136 انتصاب امام علی(ع)، 42 انتصاب (31 درصد کل انتصاب‌ها) به جوانان اختصاص دارد. میزان گسترده‌ی انتصاب‌ها در بخش فرمانداری به‌عنوان بالاترین منصب حکومتی نشان‌دهنده‌ی اهمیت این بخش ‌می‌باشد. حضور فعال جوانان در همه‌ی قسمت‌های مدیریتی حکومت امام علی(ع) نشان‌دهنده‌ی اهمیت و توجه ویژه‌ی آن حضرت به این گروه سنی در کنار بهره‌مندی از میان‌سالان و کهن‌سالان است که علاوه‌بر نمود تحقق عدالت اجتماعی و تامین امنیت در حکومت ایشان، رمز بقای حکومت در آموزش نیروهای جوان و جایگزینی آن‌ها ‌می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Youthism in Imam Ali (A.S.) Government

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Motahhari 1
  • Muhammad Javad Pordel 2
1 Assistant Professor, Department of Ahl al-Bayt (A.S.) History and Sira, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
2 M.Sc Student, Department of Islamic History, Baqir al-Olum University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study is the comparative examination of the youthfulness position in Imam Ali's governmental model and the manner of distribution of governing positions as a strategy. The research method is descriptive-analytical and in order to define young people and to present a solution for their cognition, the method of applying them in different areas of government has been expressed and according to historical reports, his strategy in selecting young agents for social justice was explained. In addition, while presenting a 13-pronged strategy for determining the age of Amir al-Mu'minin’s (A.S.) agents, his determination in using youth was shown and their characteristics as the causes of this use was mentioned. The results showed that out of 136 appointments of Imam Ali (A.S.), 42 appointments (31% of total appointments) were allocated to youth. The wide range of appointments in the governorship as the highest governing office indicates the importance of this portion. The active presence of youth in all parts of Imam Ali's (A.S.) government indicates the importance and Imam Ali’s special attention to this age group along with the benefit of the middle-aged and the elderly, which in addition to achieving social justice and ensuring security in his government, is the key factor in survival of government in training and replacement of young forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alawi Government
  • Youthism
  • agents
  • Imam Ali (AS)

عنوان مقاله [العربیة]

الاهتمام بالشباب فی خلافة الإمام علی

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسةٍ تطبیقیة لمکانة الاهتمام بالشباب فی النموذج العلوی فی الحکم وطریقة توزیع المناصب الحکومیة باعتبارها سیاسةً متّبعة. منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی، ومن أجل تعریف الشباب وتقدیم أُسلوب التعرّف علیهم تمّ شرح طریقة استخدامهم فی مختلف مجالات الحکم، ونظراً إلى التقاریر التاریخیة فقد تمّ بیان سیاسة الإمام(ع) فی اختیار العمّال الشباب لتحقیق العدالة الاجتماعیة. وأیضاً عبر تقدیم آلیة متشکّلة من ١٣ جزءً لتحدید أعمار ولاة أمیرالمؤمنین(ع)، تمّ الکشف عن حرص الإمام على استخدام الشباب، وقد أُشیر إلى خصائصهم باعتبارها أسباب وعلل هذا الاختیار. کشفت نتائج البحث عن أنّه من بین ١٣٦ تنصیباً من قبل الإمام علی(ع) اختصّ ٤٢ منها (٣١ % من جمیع التنصیبات) بالشباب. کما أنّ کثرة التنصیبات فی منصب الحاکم باعتباره أعلى المناصب الحکومیة یکشف عن أهمّیة هذه الفئة. کما یدلّل الحضور الفاعل للشباب فی جمیع أقسام الإدارة فی خلافة الإمام علی(ع) على أهمّیة الشباب وعنایته الخاصّة بهم بجانب اهتمامه بالکهول والشیوخ، حیث مضافاً إلى کونه مظهرَ العدالة الاجتماعیة وتوفیر الأمن فی خلافته(ع)، یدلّ على أنّ سرّ دوام الحکم یکمن فی تأهیل الطاقات الشابّة والاستبدال بهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الخلافة العلویة
  • الاهتمام بالشباب
  • العمّال
  • الإمام علی(ع)