شاخص‌های کارآمدی دولت در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 دانشیار، گروه سیاست‌گذاری فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران(نویسنده‌ی مسئول)

10.22081/psq.2020.68435

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص­های کارآمدی دولت اسلامی در منظومه‌ی فکری رهبران انقلاب اسلامی ایران و ارائه‌ی الگوی کاربردی است. مبنای نظری پژوهش، بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری است و از روش داده‌بنیاد (از نوع کیفی-کمّی) استفاده شده است. برای پردازش داده‌های پژوهش، نرم­افزار "مکس کیودا" را به‌کار گرفته‌ایم. شاخص­های کارآمدی دولت اسلامی به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که خرد، مایه‌ی شکل‌گیری کارآمدی دولت اسلامی است و بر پایه‌ی ساختار و نحوه‌ی تعامل و کنش مسئولان در جهت حل مشکلات نظام و مردم استوار است و نیل نظام سیاسی به اهداف‌ تعیین‌شده را دنبال می‌کند. "توجه به اهمیت و ضرورت شکل­گیری دولت برای اجرای قانون اسلامی در جامعه"، "توجه به منشاء آن یعنی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی" و "رعایت ساختار و اصول و فرآیندها" از شاخص­های کارآمدی دولت در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. مضاف‌بر این موارد، رعایت ویژگی­های اخلاقی و مدیریتی مسئولان و رفع یا مقابله با موانع کارآمدی دولت نیز به افزایش کارآمدی دولت اسلامی می‌انجامد. از مهم‌ترین آثار کارآمدی دولت می‌توان به تحقق اهداف والای اسلامی و برقراری عدالت و پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Government Efficiency in the Thought of Islamic Revolution Leaders

نویسندگان [English]

 • ghalamreza behrozi lak 1
 • Seyed Muhammad Hossein Hashemiyan 2
 • roghayeh javidi 3
1 Professor, Faculty of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Cultural Policy Group, Baqir Al-Olum niversity, Qom, Iran
3 Ph.D. Student, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the efficiency indicators of Islamic State in the intellectual system of the leaders of the Islamic Revolution of Iran and to present an applied model. The theoretical basis of the research is the statements of Imam Khomeini and Supreme Leader and the data base method (qualitative-quantitative) is used. To process the research data, we used the Max Keyuda software. The performance indicators obtained by the Islamic State show that wisdom is instrumental in shaping the effectiveness of the Islamic State and is based on the structure and mode of interaction and action of the authorities to solve the problems of the system and the people, and pursues the political system to achieve its stated goals. "Considering the Importance and Necessity of State Formation for the Implementation of Islamic Law in Society", "Paying Attention to Its Origin, Divine Legitimacy and Popular Acceptance" and "Observing the Structure and Principles and Processes" of the Indicators of Government Efficiency in the Economic, Political Dimension , Cultural and social. In addition, observing the ethical and managerial characteristics of the authorities and removing or confronting the barriers to government efficiency also increase the effectiveness of the Islamic State. One of the most important effects of the government's efficiency can be the achievement of the highest Islamic goals and the establishment of justice and comprehensive development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • Imam Khamenei
 • Islamic state
 • Government Efficiency

عنوان مقاله [العربیة]

مؤشّرات فعّالیة الدولة فی المنظومة الفکریة لقادة الثورة الإسلامیة

چکیده [العربیة]

یرمی البحث الراهن إلى دراسة مؤشّرات فعّالیة الدولة الإسلامیة فی المنظومة الفکریة لقادة الثورة الإسلامیة الإیرانیة وعرض نموذج تطبیقی لها. ینطلق البحث نظریّاً من خلال إفادات الإمام الخمینی وقائد الثورة الإسلامیة ویعتمد منهج البیانات (النوعیة والکمّیة). وقد استخدمنا برنامج MAXQDA لمعالجة بیانات البحث. تکشف مؤشّرات فعّالیة الدولة الإسلامیة الحاصلة عن أنّ العقل هو سبب إیجاد الفعّالیة للدولة الإسلامیة، وهو یعتمد على أساس بنیة وطریقة تعامل المسؤولین وأفعالهم فی سبیل رفع مشاکل النظام والشعب، ویسعى لتحقیق الأهداف المحدّدة للنظام السیاسی. کما أنّ من مؤشّرات الفعّالیة للدولة الإسلامیة فی الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة یمکن عدّ "الاهتمام بضرورة تشکیل الدولة لتطبیق القانون الإسلامی فی المجتمع"، و "الاهتمام بمنشئها أی المشروعیة الإلهیة والمصداقیة الشعبیة" و "احترام البُنى والمبادئ والإجراءات". یضاف إلى تلک الموارد أنّ من الممکن أن تؤدّی المحافظة على الخصائص الأخلاقیة والإداریة لدى المسؤولین وإزاحة العقبات أمام فعّالیة الدولة أو مواجهتها إلى ازدیاد فعّالیة الدولة الإسلامیة. ویمکن الإشارة إلى أنّ أهمّ الآثار المترتّبة على فعّالیة الدولة هی تحقیق الأهداف الإسلامیة العلیا، وإحلال العدل، وتقدّم البلاد فی کافّة المجالات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإمام الخمینی
 • الإمام الخامنائی
 • الدولة الإسلامیة
 • فعّالیة الدولة