الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه؛ بازخوانی تجربه‌ی لبنان و نیجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران. (نویسنده مسئول).

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2020.68624

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی الگوی جامعه‌سازی اقلیت‌های شیعه براساس تجربه‌ی موفق لبنان است به‌نحوی که بتوان آن را در سیاست‌گذاری اقلیت‌های شیعه‌ی نیجریه به‌کار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات به‌شیوه‌ی کتابخانه‌ای، اسنادی و مصاحبه با متخصصین لبنان و نیجریه گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند دو نوع جامعه‌ی پراکنده و جامعه‌ی خودبنیاد در وضعیت شیعیان لبنان و نیجریه قابل تشخیص می‌باشند. اقلیت‌های شیعه در وضعیت پراکنده در چهار نظام فرهنگی، تعاملی- اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با بحران‌های متعددی مواجه هستند که با کنش‌های شیعیان ارتباط مستقیمی دارند. ارتباط کنش و وضعیت پراکنده دو روی یک سکه می‌باشند که با یک‌دیگر هم‌افزایی دارند. شکستن چرخه‌ی هم‌افزایی موجود میان کنش‌های چهار نظام یادشده در  وضعیت پراکنده، نیازمند تدابیری است که این پژوهش به آن پرداخته است؛ این تدابیر موجب تکامل اقلیت شیعیان نیجریه به جامعه‌ی خودبنیاد شیعه در این کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of socialization of Shiite minorities; re-reading the experience of Lebanon and Nigeria

نویسندگان [English]

 • seyed saeid hasheminasab 1
 • Muhammad Sotoudeh 2
1 PhD Student, Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Political Sciences, Baqir al-Olum University,
چکیده [English]

The aim of the present study is to study the model of socialization of Shiite minorities based on the successful experience of Lebanon in such a way that it can be used in policy-making of Nigerian Shiite minorities. The research method is descriptive-analytical and the information has been collected through library, documentary and interview with Lebanese and Nigerian experts. The findings show that two types of scattered and self-founded society can be identified in the situation of Shiites in Lebanon and Nigeria. The Shiite minority, in a state of dispersal in four cultural, interactive-economic, political and social systems, is facing several crises that are directly related to Shiite actions. The connection between the action and the scattered state are two sides of the same coin that are increasingly intertwined. Breaking the existing cycle of interdependence between the actions of the four mentioned systems in a dispersed state requires measures that this research has taken; these measures will lead to the evolution of the Nigerian Shiite minority into a self-founded Shiite society in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socialization
 • Shiite Minorities
 • Lebanon
 • Nigeria
 • Self-Founding Society

عنوان مقاله [العربیة]

نموذج الأقلیات الشیعیة فی تأسیس المجتمعات قراءة فی التجربتین اللبنانیة والنیجیریة

چکیده [العربیة]

یرمی البحث الراهن إلى دراسة نموذج الأقلیات الشیعیة فی تأسیس المجتمعات وفقاً للتجربة اللبنانیة بشکل یستطاع من خلاله اعتمادها فی وضع السیاسات للأقلیات الشیعیة فی نیجیریا. منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی وتمّ تجمیع المعطیات عبر الطریقة المکتبیة والوثائق وإجراء المقابلات مع المختصّین بالشأنین اللبنانی والنیجیری. کشفت مستجدات البحث عن أنّ بالإمکان تحدید نوعین من المجتمعات وهما المجتمع المتفکّک والمجتمع المتقوّم فی الأقلیة الشیعیة فی لبنان ونیجیریا. تواجه الأقلیات الشیعیة فی الوضع المتفکّک أزمات عدیدة من خلال أربعة نظُم هی النظام الثقافی، والنظام التفاعلی والاقتصادی، والنظام السیاسی، والنظام الاجتماعی، ولهذه النظُم صلة مباشرة بالفاعلیة الشیعیة. وتعدّ الصلة بین الفعل والوضع وجهین لعملة واحدة یزدادان معًا. أمّا قطع هذه الصلة التی بین الفعل والنظُم الأربعة المذکورة فی الوضع المتفکّک فیستلزم إجراءات تعرّض لها البحث الراهن. وهذه الإجراءات تنتهی بتطوّر الأقلیة الشیعیة فی نیجیریا إلى المجتمع المتقوّم فی ذلک البلد

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • تأسیس المجتمعات
 • الأقلیات الشیعیة
 • لبنان
 • نیجیریا
 • المجتمع المتقوّم