امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2020.68773

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی راه‌های تحقق امنیت سیاسی افراد است. این پژوهش با روش تفسیر موضوعی انجام شده و آیات مورد نظر براساس چهار محور: «واژگان مستقیم»، «واژگان ضمنی و التزامی»، «مفاهیم مخالف» و «دلالت‌های سیاقی و معنایی» استخراج شده‌اند. نتایج نشان داد، قرآن کریم در موارد گوناگونی ضمن اشاره به نمونه‌های تاریخی، تحقق امنیت سیاسی افراد را نیازمند توجه به دو شاخص «آزادی» و «مشارکت» می‌داند و برای تامین امنیت در حوزه‌ی آزادی، به رعایت «آزادی فکر» و «آزادی بیان»؛ و برای تامین امنیت در حوزه‌ی مشارکت، به «مشورت» و «انتخاب» توصیه می‌نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political security of individuals and its realization from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • Seyed Sajad A'l Seyedghafour 1
 • gholamreza behrouzilak 2
1 PhD Student in Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
2 Professor, Faculty of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate ways to achieve political security. This research has been done by the method of thematic interpretation and the verses have been extracted based on four axes: "direct words", "implicit and obligatory words", "opposite concepts" and "register and semantic implications". The results showed that the Holy Quran, while referring to historical examples, in various cases the realization of political security of individuals requires attention to the two standards of "freedom" and "participation", and also it suggest these matters: for ensuring security in the field of freedom, observing "freedom of thought" and "freedom" of "speech" , and for ensuring security in the field of partnership, "consultation" and "choice".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political security
 • freedom of thought
 • freedom of speech
 • consultation
 • freedom of opinion

عنوان مقاله [العربیة]

الأمن السیاسی للأفراد و تحقیقه من المنظور القرآنی

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى تحلیل طرق تحقیق الأمن السیاسی للأفراد من منظور القرآن الکریم. أُنجز البحث وفقًا لنموذج التفسیر الموضوعی للقرآن وقد تمّ استخراج الآیات المعنیّة طبقًا لأربعة محاور، هی: «المفردات المطابقة»، «المفردات التضمّنیة والالتزامیة»، «المفاهیم المخالفة»، و«دلالات السیاق والمعنى». وقد کشفت النتائج عن أنّ القرآن الکریم فی موارد کثیرة ضمن تعرّضه لنماذج تاریخیة یرى أنّ قضیة تحقیق الأمن السیاسی للأفراد رهن بمؤشّرین هما «الحریة» و«المساهمة»، ویدعو من أجل تحقیق الأمن فی مجال الحریة إلى «الحریة الفکریة» و«الحریة فی التعبیر»، وفی مجال المشارکة إلى «التشاور» و«الانتخاب».

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأمن السیاسی
 • الحریة الفکریة
 • حریة التعبیر
 • التشاور
 • حریة الاعتقاد