نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2020.69331

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت نیروهای پیشران کلیدی در ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهند که ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی، نیازمند شناسایی و تعامل صحیح با نیروهای کلیدی دخیل در آینده‌ی اندونزی است.‌ پیشران‌های شناسایی‌شده را به دو دسته‌ی «نیروهای محیطی» و «اقدامات نهادی» می‌توان طبقه‌بندی کرد. «استراتژی پذیرش» از سوی نیروهای سیاسی، «استراتژی پذیرش و مهار» در میان نیروهای مذهبی و «استراتژی انکار شیعیان» توسط نیروهای فرامنطقه‌ای در مواجه با شیعیان اندونزی اتخاذ شده است. روش مناسب برای مواجهه با سناریوهای رقبا، طراحی «سناریوی رشد و ارتقا» است؛ بدین‌‌منظور ازیک‌سو باید راهبرد «هم‌گرایی استراتژیک» با نیروهای سیاسی را در پیش گرفت و به ائتلاف‌سازی با نهادهای اهل‌سنت پرداخت؛ ازسوی‌‌دیگر نیز باید در قبال افراط‌گرایان سعودی، راهبرد «تهاجمی» را اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Ideation Analysis around the Representative of the (office of) of the Supreme Leader in the second period of the Islamic Republic

نویسندگان [English]

 • mahdi abbasi 1
 • ahmad rahdar 2
 • Mohammad sotudeh 3
1 Ph.d. Student in Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran, (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
3 Associate Professor of Political Science, Baqir al-Olum University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and explain the changes and developments in the process of theorizing Velayat-e-Faqih in the second period of the Islamic Republic. Using a "trend analysis model" and a descriptive-analytical method, this study showed that after the changes in the constitution, the process of ideation about Velayat-e-Faqih due to factors such as: legitimacy of Velayat-e-Faqih, openness of public sphere, strengthening religious institutions and emerging issues, It has found a new direction, and Issues such as: the nature of the legitimacy of Velayat-e-Faqih, the relationship of Velayat-e-Faqih with the constitution, the consequences of absolute Velayat-e-Faqih, Velayat-e-Faqih or representation of citizenship, Velayat-e-Faqih or supervision of Faqih and reinterpretation of Absolute Velayat-e-Faqih have been discussed in public. Restrictive factors such as the continuation of stabilization of the Islamic Republic period and formal and informal opposition in this period are also considered as obstacles to ideation in the field of Velayat-e-Faqih.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran
 • Velayat-e-Faqih
 • Supreme leader
 • Absolute Velayat
 • Islamic government

عنوان مقاله [العربیة]

القوى الدافعة فی مستقبل واقع شیعة إندونیسیا

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة وتشخیص القوى الدافعة الأساسیة فی ترقیة واقع الشیعة فی إندونیسیا. منهج الدراسة هو المنهج الوصفی والتحلیلی. کشفت النتائج عن أنّ ترقیة واقع شیعة إندونیسیا رهن بتشخیص وتحدید القوى الفاعلة الأساسیة فی مستقبل إندونیسیا والتعامل معها بصوابیة. من الممکن تصنیف الدوافع المحدّدة ضمن مجموعتین: (القوى البیئیة)، و (التدابیر المؤسساتیة). وقد تمّ اتّخاذ کلّ من (استراتیجیة الإقرار) من قبل القوى السیاسیة، و (استراتیجیة الإقرار والاحتواء) من قبل القوى الدینیّة، و (استراتیجیة الرفض للشیعة) من قبل القوى الإقلیمیة ضدّ شیعة إندونیسیا. أمّا الطریقة المناسبة للوقوف فی وجه الخصوم فهی تصمیم (سیناریو النموّ والرقی)؛ ومن أجل ذلک یلزم اتّخاذ استراتیجیة (التقارب الاستراتیجی) مع القوى السیاسیة والقیام بتشکیل ائتلافات مع المؤسسات السنیّة من جانب، واتّخاذ استراتیجیة (المهاجمة) بالنسبة للمتطرّفین السعودیّین من جانب آخر.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • شیعة إندونیسیا
 • أهل السنّة
 • التخویف من الشیعة
 • التطرّف المذهبی