جایگاه و اهداف مقاومت اسلامی از دیدگاه مفسران؛ با تاکید بر آیات جهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22081/psq.2020.69351

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه و اهداف مقاومت اسلامی از نگاه مفسران است تا نگاه هم‌گرایانه‌ی اسلامی به موضوع مقاومت روشن گردد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. بنابر نتایج به‌دست‌آمده، مجموعه‌ی اهداف مقاومت اسلامی در قرآن کریم (استقرار حکومت اسلامی؛ دفاع از نظام اسلامی مستقر؛ بازدارندگی دشمن از اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه امت اسلامی؛ دفاع از مستضعفان؛ تامین امنیت و آزادی دینی و عدالت اجتماعی) نه‌تنها به‌هم‌پیوسته‌اند و یک حقیقت را شکل می‌دهند، بلکه برخی اهداف (مانند استقرار نظام اسلامی) نسبت به برخی دیگر، جنبه‌ی مقدمی و ابزاری دارند. لذا جبهه‌ی مقاومت باید هم‌زمان برای تحقق همه‌ی اهداف تلاش کند تا از افراط و تفریط مصون بماند. مضاف بر این، براساس دیدگاه یادشده به‌وضوح می‌توان ناسازگاری دیدگاه‌ها و اقدامات جریان‌های تکفیری را با آموزه‌های قرآن و حقیقت اسلام اثبات کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position and goals of the Islamic resistance from the perspective of commentators; Emphasizing the verses of jihad

نویسنده [English]

 • mohammad sadeg yosefi moqaddam
Associate Professor, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the position and goals of Islamic resistance from the perspective of commentators to clarify the holistic view of Islam on the subject of resistance. This research has been done using descriptive-analytical method. According to the obtained results, the set of goals of Islamic resistance in the Holy Quran (establishment of Islamic government; defense of established Islamic system; deterrence of the enemy from military, political and economic actions against the Islamic Ummah; defense of the oppressed; security and religious freedom and social justice) are not only interconnected and they form a truth, but some goals (such as the establishment of the Islamic system) also have a prior and instrumental aspect over others. Therefore, the Resistance Front must strive to achieve all goals at the same time in order to be safe from extremism. In addition, the incompatibility of the views and actions of the Takfiri movements with the teachings of the Qur'an and the truth of Islam based on the above-mentioned view can be clearly proven.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • jihad
 • Islamic Resistance
 • Resistance Front
 • Takfiri movements

عنوان مقاله [العربیة]

مکانة المقاومة الإسلامیة وأهدافها من وجهة نظر المفسّرین؛ مع التأکید على آیات الجهاد

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى تفسیر مکانة المقاومة الإسلامیة وأهدافها من منظور المفسّرین؛ لتتّضح النظرة الإسلامیة التقاربیة بالنسبة لموضوع المقاومة. أُنجز هذا البحث بواسطة المنهج الوصفی والتحلیلی. ووفقاً للنتائج الحاصلة فإنّ أهداف المقاومة الإسلامیة فی القرآن الکریم (أی إقرار الحکومة الإسلامیة، والدفاع عن النظام الإسلامی المستقر، وردع العدوّ عن قیامه بالعدوان العسکری والسیاسی والاقتصادی ضدّ الأُمّة الإسلامیة، والدفاع عن المستضعفین، وتوفیر الأمن والحرّیة الدینیّة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة) لیست هی متّصلة وذات حقیقة واحدة فقط بل إنّ بعض تلک الأهداف (مثل إقرار النظام الإسلامی) مقدّمة وآلیة بالنسبة إلى البعض الآخر. ولذا فمن الواجب على جبهة المقاومة أن تسعى لتحقیق کافّة الأهداف؛ لتبقى بعیدة عن الإفراط أو التفریط. مضافاً إلى هذا فمن الواضح طبقاً لوجهة النظر المذکورة فإنّه من الممکن إثبات کون وجهات نظر التیّارات التکفیریة وأعمالها متضاربةً مع تعالیم القرآن وروح الإسلام.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القرآن الکریم
 • الجهاد
 • المقاومة الإسلامیة
 • جبهة المقاومة
 • التیارات التکفیریة