جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

10.22081/psq.2022.72650

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت نقش حکومت در تاسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه ‏است و می‌کوشد کارکرد حکومت در ایجاد نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی را به‌‏منظور شکل‌دهی به باورها، آگاهی‌ها و رفتارهای سیاسی مردمان، با ارجاع به آموزه‌های این کتاب بررسی نماید. برای این منظور با استفاده از ظرفیت روش نظریه‌ی مبنایی: مفاهیم، مقولات و گزاره‌های مربوط به موضوع، استخراج شده و در سه مرحله‌ی ‏کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. دست‌مایه‌ی این تلاش را می‌توان شناسایی و ‏صورت‌بندی حجم معتنابهی از کدها، مفاهیم و مقوله‌های اصلی و فرعی ناظر به پرسش‌های تحقیق دانست که در قالب سه گزینه‌ی: «اهتمام به نهادهای انتخاباتی»، «سامان‌دهی نهادهای مردم‌نهاد» و «تشکیل نهادهای ‏نظارتی و امنیتی» مقوله‌بندی شده‌اند. در نهایت با انتزاع مقوله‌ی «مواجهه‌ی ایجابی با جامعه‌پذیری سیاسی» ‏به‌عنوان مقوله انتخابی، مشخص شد در پرتو شکل‌گیری صحیح نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی و نقش ‏سازنده‌ی حاکمان در این زمینه، می‌توان به تحقق جامعه‌پذیری سیاسی مطلوب سرعت ‏بخشید.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of government in establishing institutions of political socialization from the perspective of Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

 • mohammadkazem karimi 1
 • mohammadhosein poriyani 2
 • Hassan khairi 3
1 PhD Student, Political Sociology, Islamic Azad University, Naragh Branch, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Naraq Branch, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Qom Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the role of government in establishing institutions of political sociability from the perspective of Nahj al-Balaghah and tries to examine the role of government in creating institutions of political sociability in order to shape the beliefs, awareness and political behaviors of people by referring to its teachings. In this regard, using the capacity of the basic theory method: concepts, categories and propositions related to the subject, are extracted and classified and analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The basis of this effort can be identified and formulated a significant volume of codes, concepts and main and sub-categories related to research questions in the form of three options: "attention to electoral institutions", "organizing non-governmental organizations" and "formation of regulatory bodies and Security »are categorized. Finally, by abstracting the category of "positive confrontation with political sociability" as a selective category, it became clear that in the light of the proper formation of institutions of political sociability and the constructive role of rulers in this field, the realization of desirable political sociability can be accelerated

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Political Culture
 • Political Socialization
 • Basic Theory
 • Nahj al-Balagha

عنوان مقاله [العربیة]

دور الحکومة فی إنشاء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة السیاسیة من منظور نهج البلاغة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى التعرّف على دور الحکومة فی إنشاء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة السیاسیة من منظور نهج البلاغة وتسعى فی استعراض وظیفة الحکومة فی إنشاء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة السیاسیة من أجل بلورة المعتقدات والوعی والسلوکیات السیاسیة لدى الجمهور وذلک من خلال الرجوع إلى تعالیم هذا الکتاب. فی هذا الصدد، انطلاقاً من قدرات النظریة الأساسیة، استُخرجت المفاهیم والفئات والافتراضات ذات الصلة بالموضوع وتمّ تصنیفها وتحلیلها وفقاً للمراحل الثلاثة التی هی الترمیز المفتوح والمحوری والانتقائی. یمکن عدّ أساس هذا الجهد هو تحدید وصیاغة عدد کبیر من الرموز والمفاهیم والفئات الرئیسیة والفرعیة المتعلّقة بأسئلة البحث حیث یتمّ تصنیفها ضمن ثلاثة خیارات هی: "الاهتمام بالمؤسسات الانتخابیة" و"تنظیم المنظّمات غیر الحکومیة" و "تأسیس الهیئات الرقابیة والأمنیة". وفی الأخیر فمن خلال تجرید فئة "المواجهة الإیجابیة مع التنشئة الاجتماعیة السیاسیة" باعتبارها فئةً انتقائیة، غدا واضحاً أنّه فی ضوء التکوین المناسب لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة السیاسیة والدور البنّاء للحکّام فی هذا المجال، فإنّ من الممکن تسریع عملیة تحقیق التنشئة الاجتماعیة السیاسیة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الثقافة السیاسیة
 • التنشئة الاجتماعیة السیاسیة
 • النظریة الأساسیة
 • نهج البلاغة