تئورى‏هاى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتر بهرام اخوان کاظمی

چکیده

پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى
والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى‏تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا
سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه‏هاى نظرى و
عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع‏ترین غایات دینى و سیاسى است. دانشمند و
فیلسوف گرانمایه اسلامى؛ یعنى خواجه نصیر الدین طوسى هم، مباحث گسترده‏اى را به
بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده است. بنابراین، با توجه به اهمیت این اصل در
اسلام و اندیشه‏هاى سیاسى، این مقاله قصد دارد ضمن تبیین نظریه‏هاى خواجه در این
زمینه، به این موضوع نیز بپردازد که موضع این اندیشمند در قبال حکّام جائر و متغلب
چگونه بوده و آیا خود کامگى و افزایش روز افزون آن در عصر ایشان، تئورى‏هاى
عدالت او را از خود متأثر ساخته و او را به انفعال نظرى و عملى در این وادى کشانده
است؟ و آیا اساسا خواجه، قائل به حق شورش و عصیان علیه حکام ستم پیشه و جائر
بوده است یا خیر؟ این نوشتار، در پاسخ به این پرسش‏ها به رشته تحریر در آمده است.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Bahram Akhavankazemi