نمایه نویسندگان

ا

 • ابویی مهریزی، حسین ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]
 • اسلامی، روح الله نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 143-164]

ب

 • بابائی، حبیب اله نسبت «آگاهی»، «هویت» و «قدرت» در مسئله‌های تمدنی جهان اسلام؛ (بررسیِ ریشه‌های فقدان «خودمشاهده‌گری» در میان نخبگان مسلمان) [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 73-90]
 • بهرامی، اعظم رابطه صلح با عدالت و آزادی در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی(ع) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 61-78]

پ

 • پیشوایی، فریده نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلف‌الله [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 93-116]
 • پوریانی، محمدحسین جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • پوستین چی، زهره قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]

ث

 • ثنایی، علی‌اصغر نهادینه‌سازی سیره نبوی در حکمرانی علوی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 31-50]

ج

 • جلیلی، محمد کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی عمومی با کشورهای رقیب [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 141-166]

ح

 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]

خ

 • خیری، حسن جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • خسروی، حسن تحلیل رویکرد دولت‌های موافق و مخالف سیاست‌های دولت چین نسبت به مسلمانان شین‌جیانگ [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 147-168]

د

 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]

ر

 • رحمانی خلیلی، محمود قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]
 • رهدار، احمد آسیب‌شناسی گفتمان تقریب مذاهب [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 7-30]

ز

 • زارعی، بهمن بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 117-140]

ش

 • شجاعی، هادی تبیین اصل همکاری همبسته و هدفمند در سیاست خارجی دولت اسلامی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 7-30]

ص

 • صدرا، محمد سیدجمال، سلفی‌گرایی و نواندیشی غربگرایانه: نگاهی آسیب‌شناسانه [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 113-128]
 • صدری ارحامی، محمد ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبنای فقهی «تألیف قلوب» [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 167-190]

ض

 • ضیائی فر، سعید بررسی فقهی شاخص‌های بغی و براندازی [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 26-42]

ط

 • طباطبایی، سید عباس ماهیت و گونه‌شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین‌الملل [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 55-76]

ع

 • عرب‌صالحی، محمد نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلف‌الله [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 93-116]
 • عزیزخانی، احمد روند شکل‌گیری هویت «یافته» و هویت «برساخته» در سلفیه و اسلام سیاسی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 35-60]

غ

 • غرسبان روزبهانی، مرتضی کارویژه‌های اراده ملی در مواجهه با بحران‌های پیش‌ِروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 127-146]

ق

 • قدردانی، سید محمدرضا نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد) [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 143-164]

ک

 • کاشانی، سیدوحید انقلاب اسلامی در پژوهش‌های جامعه دانشگاهی کشور ترکیه [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 77-106]
 • کاظمی زمهریر، مهدی روند ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی ـ جامعه‌شناختی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 165-184]
 • کیخا، نجمه اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 125-142]
 • کریمی، محمدکاظم جایگاه حکومت در تأسیس نهادهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 7-34]
 • کریمی، مهدی عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]
 • کشتگر، امیر ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبنای فقهی «تألیف قلوب» [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 167-190]

ل

 • لک زایی، رضا نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 107-126]
 • لک‌زایی، شریف بررسی تطبیقی حکومت در اندیشة سیاسی نائینی و مطهری [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 117-140]

م

 • مبلغی، عبدالمجید تبارشناسی زمینه‌های صلح‌گرایی در گفتمان‌های شیعه عهد حضور براساس کنش‌های گفتمانی مرتبط با رفتار امام علی(ع) [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 71-92]
 • مبینی، محمدعلی کارویژه‌های اراده ملی در مواجهه با بحران‌های پیش‌ِروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 127-146]
 • متقی، ابراهیم قابلیت تحلیلی نظریه‌ی ساختاری و نهادی برای تحلیل کنش‌گری ایران در دو رخداد «ملی‌شدن صنعت نفت» و «برجام» [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 79-100]
 • محمدی کیا، طیبه جایگاه صداقت در اندیشه سیاسی سهروردی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 91-112]
 • مرادخانی، فردین جهات مشترکه عمومیه در ‌اندیشه نائینی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 51-72]
 • میرعرب، علی کلان‌داده و سیاست‌گذاری عمومی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 151-172]
 • میرعلی، محمدعلی نقد و ارزیابی نظریة ذات‌گرایی خشونت در اسلام با تاکید بر آرا اندیشمندان غیرمسلمان [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 129-150]
 • مطهری، حمید رضا نهادینه‌سازی سیره نبوی در حکمرانی علوی [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 31-50]
 • مهرابی کوشکی، راضیه بسط الگوی منطقه‌گرایی دانش‌بنیان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار هنجاری و الزامات نهادی و اجتماعی [دوره 24، شماره 94 - تابستان 400، 1400، صفحه 31-54]
 • موسوی، سیدیحیی نقد و ارزیابی نظریة ذات‌گرایی خشونت در اسلام با تاکید بر آرا اندیشمندان غیرمسلمان [دوره 24، شماره 93 - بهار400، 1400، صفحه 129-150]

ن

و

 • واعظی، احمد عدالت اجتماعی و نسبت آن با عدالت توزیعی [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 7-24]
 • وکیلی، بهنام عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96 _ زمستان 400، 1401، صفحه 101-124]

ی

 • یزدانی مقدم، احمدرضا آیینگی وحی الهی نظریة تکاملی فلسفه سیاسی در تبیین وحی و نسبت آن با حکومت و قانون [دوره 24، شماره 95 - پاییز 400، 1400، صفحه 43-70]