دوره و شماره: دوره 9، شماره سی و پنجم - پاییز 85، پاییز 1385 
14. تاسوکى (2)

صفحه 237-259

رضا لک‌زایى