دوره و شماره: دوره 12، شماره چهل و ششم - تابستان 88، تابستان 1388