دوره و شماره: دوره 16، شماره 62 - تابستان 92، تابستان 1392، صفحه 1-190 
1. آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-34

سیدکاظم سیدباقری؛ حسن نامدار؛ بتول ملاشفیعی


5. دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی

صفحه 113-132

سید علی میرموسوی؛ احسان مکتبی