نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

10.22081/psq.2021.61157.2532

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، اخلاق سیاسی از منظر امام خمینی و کارآمدی آن در حل‌وفصل و مهار بحران‏ها، ساخت نهادها، سازندگی کشور و مدیریت دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته‌ا‌ست. یافته‌ها نشان می‌دهد که امام خمینی حضور نظام‏مند، سازماندهی‌شده، مخلصانه و عاشقانه مردم را عامل اصلی و کلیدی کارآمدی و گذر از بحران‏ها می‏دانست. کارآمدی مدنظر ایشان سه لایة بینشی، گرایشی و کنشی دارد؛ دولت و مردم با استفاده از امکانات موجود و انجام مسئولانه و متعهدانة کارها، زمینه‌ساز موفقیت و کارآمدی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Imam Khomeini's political ethics in the efficiency of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Reza Lakzaee
Assistant Professor, Imam Sadiq Research Institute, Qom Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of Imam Khomeini's political ethics in the efficiency of the Islamic Republic of Iran. Using descriptive-analytical method, political ethics from Imam Khomeini's point of view and its efficiency in resolving and controlling crises, institution building, country building and holy defense management have been studied. The findings show that Imam Khomeini considered the systematic, organized, sincere and loving presence of the people as the main and key factor of efficiency and overcoming crises. The efficiency he considers has three layers of insight, inclination and action; The government and the people will pave the way for success and efficiency by using the available facilities and doing things responsibly and responsibly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • political ethics
 • efficiency
 • sacred defense
 • political action.  

عنوان مقاله [العربیة]

دور الأخلاق السیاسیة لدى الإمام الخمینی فی کفاءة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى استعراض دور الأخلاق السیاسیة لدى الإمام الخمینی
فی کفاءة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. استُعرضت الأخلاق السیاسیة من منظور الإمام الخمینی ومدى کفاءتها فی حلّ الأزمات واحتوائها، وبناء المؤسسات، وإعمارالبلاد، وإدارة الدفاع المقدّس؛ وذلک باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی. وتشیر النتائج إلى أنّ الإمام الخمینی کان یرى أنّ الحضور الممنهج والمنظّم والصادق للشعب عامل رئیسی ومهم للکفاءة وتخطّی الأزمات. أما الکفاءة التی یقصدها فلها ثلاث طبقات: البصیرة والرغبة والعمل؛ کما أنّ للحکومة والشعب أن یمهّدا للنجاح والکفاءة إذا ما استخدما الوسائل المتاحة ونهضا بالواجبات بمسؤولیة واهتمام.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الإمام الخمینی
 • الأخلاق السیاسیة
 • الکفاءة
 • الدفاع المقدّس
 • الفعل السیاسی
قرآن کریم.
اخوان کاظمی، ب. (1383). درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام. تهران: دانش و اندیشه معاصر.
الوانی، م. (1378). نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری. مطالعات مدیریت، 6 (23-24)، ص. 20- 52.
 بی نا. (1381). امام خمینی و نهادهای انقلاب اسلامی (تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر سی و هشتم)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 خمینی، ر.ا. (1377). ش‍رح‌ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌‏. ت‍ه‍ران: مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی.
 خمینی، ر.ا. (1378). صحیفه امام. (ج 7-8، 13-17، 1، 3، 5، 19-21، 11). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 خمینی، ر.ا. (1381). تقریرات فلسفه. (ج2). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
 خواجه نصیرالدین طوسی، م. (1367). اساس الاقتباس. (مصحح: م.ت. مدرس رضوی). تهران: دانشگاه تهران.
 ذوعلم، ع. (1385). تجربه کارآمدی رهبری ولایی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 رضوانی، م. (1384). کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی. مطالعات انقلاب اسلامی، 1، ص. 183 ـ 216
 زهیری، ع.ر. (1397). درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 عراقى، ضیاءالدین. (1361ق). بدائع الافکار فی الأصول‏،‌ تقریرات میرزا هاشم‏ آملى. ج1. نجف اشرف: المطبعة العلمیه.
 فاستر، م.ب. (1388). خداوندان اندیشه سیاسی. (چاپ چهارم، ج2). (مترجم: ع. رامین و ج. شیخ‌الاسلامی). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 لاریجانی، محمدجواد. (2001م). الحکومه: دراسات فی مشروعیتها و فاعلیتها. بیروت: الغدیر.
 لک‏زایی، رضا. (1389). مبانی علوم انسانی از منظر قرآن کریم. قم: پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، چاپ دوم.
 لغت‌نامه دهخدا، سایت واژه یاب؛           https://www.vajehyab.com/dehkhoda
 Lob, E.S. (2013). An institutional history of the Iranian Construction Jihad From inception to institutionalization (1979-2011). Princeton University.