نویسنده = سیدضیاء مرتضوی
تعداد مقالات: 3
2. سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت

دوره 19، شماره 76 - زمستان 95، زمستان 1395، صفحه 123-150

سیدضیاء مرتضوی


3. اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی

دوره 18، شماره 71- پاییز94، تابستان 1395، صفحه 33-64

سیدضیاء مرتضوی