موفقیت نشریه علوم سیاسی برای نمایه شدن در

پایگاه بین المللی

DOAJ

از این پس مقالات این نشریه برای مخاطبان داخلی و خارجی از درگاه این پایگاه معتبر بین المللی

قابل دسترس خواهد بود.

 

 

براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، در زمان بارگذاری مقاله مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 ) و پس از

تائید نهایی، قبل از چاپ مبلغ  سیصد هزار تومان ( 300/000 ) از طریق درگاه پرداخت سامانه دریافت می گردد.

شماره جاری: دوره 23، پاییز 99 - مسلسل 91 - شماره پیاپی 91، پاییز 1399، صفحه 1-190 

1. نیروهای پیشران در وضعیت آینده‌ی شیعیان اندونزی

صفحه 7-34

مهدی عباسی؛ احمد رهدار؛ محمد ستوده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-0557
شاپا الکترونیکی
2645-5773

ابر واژگان