براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، درزمان بارگذاری مقاله مبلغ  یکصد هزارتومان (100/000 )

به شماره کارت 6037691980034276 به نام دانشگاه باقرالعلوم (ع)واریز نموده

و فیش آن را به صورت خوانا به ایمیل faslnameh@yhoo.com  ارسال نمایید.

و پس از تأیید نهایی, قبل از چاپ   مبلغ سیصد هزار تومان ( 300/000 ) دریافت می گردد

شماره جاری: دوره 23، پاییز 99 - مسلسل 91 - شماره پیاپی 91، پاییز 1399، صفحه 1-190 

4. بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل

صفحه 75-100

10.22081/psq.2020.69352

علی علی حسینی؛ سید محمد جواد میرخلیلی؛ علیرضا آقاحسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-0557
شاپا الکترونیکی
2645-5773

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان