اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شمس الله مریجی

استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.bou.ac.ir
marijibou.ac.ir

سردبیر

احمد واعظی

استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.bou.ac.ir
vaezibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نجف لک زایی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
lakzaeebou.ac.ir

حمید پارسانیا

دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

parsaniabou.ac.ir

نصرالله آقاجانی

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

aghajanibou.ac.ir

منصور میراحمدی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

m_mirahmadisbu.ac.ir

سید سجاد ایزدهی

استاد، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم،ایران.

sajjadizadyyahoo.com

محمدباقر خرمشاد

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

mb.khorramshadgmail.com

دبیر تحریریه

محمود فلاح

علوم سیاسی استادیار، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

fallahmahmoodgmail.com