مبادى نظرى اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

افکار بیرونى مجموعه‌اى از دانش‌ها و رویکردهاى متفاوت است. از این رو مسأله اساسى در مطالعات «بیرونى‌شناسى» شناخت ماهیت آرا و مبانى معرفت‌شناسى، هستى‌شناسى و انسان‌شناسى اوست.
اگر چه نگاه بیرونى به غایت عالم طبیعى است و نقطه عزیمت اندیشه وى توصیف الگوها و قوانین طبیعى است، اما همو با تعلیل ذهنى و در نهایت به واسطه وحى و شهود به تعادل و انسجام مى‌رسد؛ به عبارت دیگر مدل پژوهش وى «معرفت ترکیبى» است که از حس و استقرا آغاز و با عقل و قیاس به تعادل و در نهایت با وحى به ثبات و استحکام مى‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical foundations of Abo-Reyhan Biruni's political thought

نویسنده [English]

  • Gholam-Hassan Moghimi
چکیده [English]

Biruni's thoughts are rooted in different approaches to and braches of knowledge. Thus, to understand him, one has to underestand the nature and the foundations of his epistemological, ontological, and humanistic views. Though Biruni focuses on the fate of the natural world and the starting point of his ideas is the description of natural laws and patterns, this end is finally achieved through mental explanation, intuition, and revelation. In other words, his research method is based on a combinational model which starts from sense and induction, continued by reason and deduction, and proved by revelation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biruni
  • Epistemology
  • mothodology
  • ontology
  • Humanism