مفهوم نبی و جایگاه آن در فلسفه سیاسی ابن‌سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

چکیده

این نوشتار، با توجه به نظریه­های شیخ‌الرئیس در مواضع مختلف از هستی شناسی و تأثیرات فکری و نظام کیهانی، انسان‌شناسی و نظریات بدیعی، هم چون فیض و عنایت، به چگونگی به کمال رسانیدن مفهوم نبوت در اندیشه سیاسی ابن‌سینا پرداخته است.
بدون شک در خط سیر فلسفه اسلامی که از همراهی حکمت و شریعت در آرای فارابی آغاز می‌شود و به سوی برتری شریعت پیش می‌رود، ابن‌سینا به منزلۀ فیلسوفی بزرگ پس از فارابی اهمیت بسزایی دارد و بیان کردن چگونگی بروز این برتری و این شریعت، امری ضروری است.
برتری شریعت با بیان برتری معرفت وحیانی بر معرفت عقلانی ظاهر می‌شود که در دل مبحث نبوت مطرح شده است.
فلسفۀ سیاسی ابن‌سینا، در صدد اثبات مفهوم نبوت نیست؛ چرا که نبوت، امری پیشینی و ضروری است که مدینه انسانی بعد از آن پدید خواهد آمد.
در این منظومۀ فکری منسجم، تمامی نظریات فلسفه اسلامی و سینایی در خدمت مفهوم نبوت مطرح می‌شود، و در صدد  ساختن مسیری غیر نقلی و عقلانی در توضیح جایگاه یابی سیاسی نبوت در دوره بحران خلافت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of prophet and its position in Avicenna’s political thought

نویسنده [English]

  • Tayyebeh Mohammadi-Kia
M.A. in Political Science Mufid University
چکیده [English]

This paper concerns with the way the concept of nabowwat [prophethood] develops in Avicenna’s political thought with regard to his ideas about ontology, celestial system, anthropology, and innovative theses such as Feyz [benignity] and Enayat [favor]. Undoubtedly, in the history of the development of Islamic philosophy which starts with the accompaniment of Farabi’s Hikmat [wisdom] and Shariat and proceeds towards the priority of Shariat, Avicenna is considered as a great philosopher after Farabi. The priority of Shariat emerges with expressing the priority of revelational knowledge over rational knowledge hidden in the concept of prophet. Avicenna’s political philosophy is not to prove the concept of nabowwat because it is considered as a priori and essential matter after which human society will appear. In this intellectual system all Islamic and Avicennian philosophical theories are in the service of nabowwat and try to find a non-traditionist rational position for explaining the political position of nabowwat in the time of the crisis of Islamic caliphate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic political philosophy
  • nabowwat
  • Hikmat
  • Avicenna
  • madinat