پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دیوید مارش

2 پاول فورلانگ

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

نوشتار حاضر، ترجمه فصل نخست از ویراست دوم کتاب «نظریه و روش در علوم سیاسی» ویراسته دیوید مارش و جری استوکر است. این فصل در ویراست نخست این اثر که پیش از این توسط دکتر حاج یوسفی ترجمه شده است، نیامده و جدید است. ویراست دوم این اثر، دارای تفاوت‌های جدی با ویراست قبلی است و مقالات آن با توجه به رویکردی که در این فصل، توضیح داده شده است، نگاشته شده‌اند. از دیدگاه نویسندگان، برخلاف آن چه ممکن است در ابتدا به ذهن برسد، مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، نقش بسیار اساسی در پژوهش‌های علوم سیاسی دارد. از این رو پژوهشگر بدون اتخاذ موضع در این باره نمی‌تواند به پژوهش جدی دست بزند. نویسندگان بر این اساس، طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از این مبانی، ارائه و کوشش می‌کنند با مثال‌های کافی، تفاوت آنها را توضیح دهند. در پایان نیز با بررسی دو مورد جهانی شدن و حکمرانی چند لایه‌ای، نقش این مبانی را در پژوهش نشان می‌دهند. این فصل با توجه به اهمیت موضوع برای دانش پژوهان علوم سیاسی و جای خالی آن در حوزه مطالعات روش شناسی علوم سیاسی ترجمه شده است. 

عنوان مقاله [English]

Ontology and epistemology in political science

نویسندگان [English]

  • David Marsh 1
  • Paul Furlong 2
  • Seyyed Ali Mir-Moosavi 3
1 David Marsh
2 Paul Furlong
3 Political Science Department Mofid University
چکیده [English]

This paper is a Farsi translation of the first chapter of the
second edition of “Theory and Methods in Political
Science” edited by David Marsh and Gerry Stoker. This
chapter was not included in the first edition of the book
previously translated by Haj Yoosefi. The new edition has
major differences with the previous one and the other
chapters in the book are written on the basis of the approach
explained in this introductory chapter. According to the
writers, despite what may seem on the first sight,
ontological and epistemological foundations have a basic
role in political researches. Thus, without clarifying his/her
position in this regard, a researcher cannot embark on a
serious research. As a result, the writers present a three fold
classification of these foundations and try to explain their
differences by bringing sufficient examples. At the end, they
show the importance of these foundations in research
through studying globalization and multilayered
governance. This chapter is translated because of its
importance for political science researchers and lack of such
issues in the realm of methodological studies in political
science.