نقش امام موسی صدر و آیت الله سیستانی در انسجام سیاسی جامعه چند فرهنگی لبنان و عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

2 دانش یار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

چکیده

امام م سًی صدر ی آیت الله سیستاوی، دی ته از فق اُی برجست تشیع، وقش م مُشی در
ایجاد اوسجام سیاسی در جامع اسلامی لبىان ی عراق ایفا وم دًود. از ایه ری، غایت اصشیی
و شًتار حاضر تجسی ی تحییل وق ایه دی فقی ششیعی اسشت ش در چشارچ عً هاعشد می ت اًود بازتابی از دیدگا فق حک مًتی مکتب تشیع در ایشه صصش تً تیقشی » استصلاح «
– گردد. و شًتار حاضر ب ایه سؤال پاسخ ص اً دَ داد امام م سًی صدر در لبىشان 9191
9191 ( ی آیت الله سیستاوی در عراق پس از 3002 ( چ وقشی را در ریود تح لًات سیاسی
ایه دی ش رً چىدفر ىَگی ایفا وم دًود ش وتیجش آن حفشن اوسشجام سیاسشی ی دیری از
گسست ی تجسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Imam Musa Sadr and Ayatullah Sistani in Regard with the political coherence of Multicultural society of Lebanon and Iraq

نویسندگان [English]

  • Amanallah Shafa’ee 1
  • Qolamreza Behruzi lak 2
1 M.A in politics
2 Associate professor of Baqir al-olum University
چکیده [English]

Imam Musa Sadr and Ayatollah Sistani- the two outstanding Shiite jurisprudents- were of great part in the political coherence of Islamic society of Lebanon and Iraq. In this regard, the main objective of writing is the analysis of the role of these two Shiite jurisprudents being considered as a reflection of the viewpoint of governmental jurisprudence of Shiite school in the framework of “reform” regulation. The present writing will answer to this query regarding the kind of the role of Imam Musa Sadr in Lebanon -1978-1959- and Ayatollah Sistani in Iraq –after 2003- concerning the political trends of these two multi-cultural countries the consequence of which is the perseverance of political coherence and avoidance from any collapse and disintegration.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Musa Sadr
  • Ayatollah Sistani
  • Shiite jurisprudence
  • reform
  • Lebanon
  • Iraq