بهره‌گیری از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taking Advantage of the missions of Infallibles Concerning the Deduction of Political Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Saeed ziyaeefar
Faculty member of Islamic science and culture institution
چکیده [English]

The propagation of divine message is considered as one of the most significant missions of prophet and Imam. Besides, they have been given the other assignments such as ramification, Wilayat as well as guidance. In this article, it has been endeavored to investigate some of the other duties of infallibles and to state the narrations issued on the other duties of infallibles through studying the narrations of political jurisprudence. If a narration issued on the ordinary mission of infallible, it is out of the domain of jurisprudence and this is one of the consequences of exploiting these missions, the other outcome would be the possibility of presence of some decrees within the narrations which are the adjustments and referents of the jurisprudential decree not the jurisprudential decree itself regarded as an eternal and worldwide issue. The other result is allied to the termination of incongruity among narrations in the domain of political jurisprudence. In this article, it has been declared seven missions of infallibles, together with the narrations issued concerning the propagation and interpretation of religion while being documentable within the political jurisprudence; conversely, the narrations issued from the other missions would not basically meet this property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • missions of infallible
  • jurisprudential decree
  • government decree
  • political jurisprudence