مؤلفه‌های فهم فلسفة سیاسی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

چکیده

دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می‌توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه‌های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه‌های اسلامی در مقابل آموزه‌های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت‌جویی فلسفه سیاسی از واقعیت‌نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می‌یابد که زمینه را برای پژوهش‌های بعدی فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Perception of Islamic Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezvani
Assistant professor of political sciences, Imam Khomeini education and research institution
چکیده [English]

The main concern of the present article would be answering the question in relation to the quality of Perception of Islamic political philosophy. According to the author of the article, the accurate understanding of Islamic political philosophy is concerned with the accurate knowledge of three constituents: the Socratic philosophy, the Islamic instructions, as well as the political philosophy. The present and contradictory interpretations of Islamic political philosophy are deemed to be the result of false perception of the aforementioned elements. 
The present article achieves a modern awareness towards the quiddity of Islamic political philosophy providing the ground for the later researches through the divine interpretation of Socratic philosophy, the criticism of Al-Hadi interpretation from that, superlative statement of Islamic instructions against the heavenly and worldly instructions besides the division of seeking the truth of political philosophy from the realism of political theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political philosophy
  • Socratic philosophy
  • Islamic philosophy
  • Islamic political philosophy