مقام نبی و فیلسوف در اندیشه سیاسی صدرالمتألهین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟ مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است. تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Prophet and Philosopher in the Political Thought of Sadr al-Moteallehin

نویسنده [English]

  • Sharif Lakzaee
Assistant professor of Islamic science and culture academy
چکیده [English]

The relation of Prophet and philosopher in the Islamic political philosophy has been constantly the matter of discussion. This issue has been controversially understood in some of the works by Muslim philosophers. For instance, some individuals believed in the priority of philosopher over Prophet in Farabi’s political philosophy. Nevertheless, this issue is in need of discussing in the philosophy of other Muslim scholars such as Falsafe Motealiyah by Sadr al-Moteallehin e- Shirazi. The main problem of the present article is related to the way of stating the position of Prophet compared with philosopher in the philosophy of Molla Sadra.
It is claimed that considering the works of Molla Sadra, the position of Prophet in this philosophy, has been stated free of any vagueness against the works of other Muslim philosophers and in addition to stating the philosopher’s position, it has been deemed on the priority of Prophet over philosopher. The research method has been founded on the internal logic, the description as well as the analysis of the text. The focus of the article is on the basis of differentiating Prophet and philosopher and the position of each of them in the political thought of Sadr al- Moteallehin. One of the results of this discussion is that it is ended by disagreement and challenge concerning the priority of philosopher over Prophet in the Islamic political philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prophet
  • philosopher
  • scientist
  • God’s caliph
  • Islamic political philosophy
  • Motealiyeh political philosophy
  • Sadr al-Moteallehin e- Shirazi