سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم(ع)

2 دکتری علوم سیاسی و محقق پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

چکیده

تجربه سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب، نشان از اختلال‏های کارکردی دولت‌ها و ظهور شکل‏های جدیدی از نزاع‌های سیاسی در میان گفتمان‌ها دارد. هریک از این گفتمان‌ها هنگامی که بر دولت تسلط یافتند، به گفتمانی برتر تبدیل شدند و «دگرها»ی خود را به حاشیه راندند؛ بدین‏معناکه برای تبیین جهان فرهنگی خود، در کنار بیان سازه‌های هویتی، تمایزها و غیریت‌ها را با دیگران آشکار ساختند و رقیبان خود را طرد کردند. در نتیجه، هویت‌ها به کانون‏هایی برای ستیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند. سوژه-های سیاسی طردشده، از راه بازنمایی هویت به مقابله با گفتمان دولت مسلط می‏پردازند و شکل جدیدی از جنبش‌های اجتماعیِ معطوف به هویت پدید می‌آید. بنابراین، پرسش مقاله حاضر این است که چرا و چگونه هویت در کانون نزاع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و چگونه سیاسی‌ شدن هویت به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی جدید می‌انجامد؟ از راه سیاست هویت می‌توان به پاسخ این پرسش و تبیین واکنش سوژه‌های سیاسی پرداخت. بدین ترتیب، سیاست هویت به امکان‌های سیاسی شدن سوژه‌ها تحت تأثیر هویت اشاره دارد. هنگامی که گفتمانی مسلط می‌شود و هویت برآمده از گفتمان با منابع قدرت، پیوند برقرار می‌سازد، جماعت‌هایی که در این موقعیت به حاشیه رانده می‌شوند، از راه بازنمایی هویت به مقاومت در برابرگفتمان مسلط می‌پردازند و جنبش‌های اجتماعی هویت‏بنیان شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity Politics and New Social Movements

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Taghi Al-e Seyed Ghafoor 1
  • Alireza Zoheiri 2
1 Assistant Professor of Political Science, Bagher Al-Olum University
2 Ph.D. Student of Political Science; Researcher at Political Science and Thought Research Institute
چکیده [English]

The political experience in the post-revolution Iran implies functional disorders of the governments and the rise of new forms of political conflicts between the discourses. All of these discourses, once dominated the government, became the hegemonic discourses and marginalized their “others”, i.e. for explaining their cultural world, in addition to expressing identity constructs, revealed the distinctions and differences with the others and rejected their rivals. As a result, the identities became centers for contest between political and social forces. By representation of the identity, the rejected political subjects confront the discourse of the dominant government and a new identity-focused form of social movements is created. Thus, the main question of this article is that “why and how identity is placed at the center of political disputes and how the politicization of identity results in the creation of new social movements”? By using the identity politics, we can answer this question and explain the response of the political subjects. Thus, identity politics implies the possibility of politicization of the subjects under the influence of identity. When a discourse becomes hegemonic and the identity derived from the discourse establishes ties with the sources of power, the communities which are pushed toward the corner in such a situation begin to resist the dominant discourse by representation of identity and then, identity-based social movements take shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Politics
  • Resistance Identity
  • Cultural Politics
  • Social Movements
  • Social Non-Movements