بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی درباره عبادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of the Islamic Government’s Duties towards Worships

نویسنده [English]

  • Najafali Gholami
Assistant Professor; Kharazmi University
چکیده [English]

In Jurisprudential discourses, the issue of worships is a discussion that although its personal aspect dominates its other traits, it is in relation and interaction with a series of social and governmental issues. Thus, the government has a duty and as a result, an authority in its implementation, realization, supporting and supervising its implementation in the society. This article tries to analyze the jurisprudential arguments on the government’s obligation towards the triple aspects of realization, supporting and supervising the implementation of worships. Relying on the jurisprudential arguments, the author tries to specify the mentioned duties of the Islamic government in the sphere of worships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic government
  • Worships
  • Jurisprudential Reasons
  • Implementation
  • Guarantee
  • Supervision