کنش سیاسی آیت‌الله خویی با حزب بعث در عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

10.22081/psq.2018.66178

چکیده

آیت‌الله خویی از مراجع تقلیدی است که دوران حیات او از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است؛ از سویی، عمده حیات مرجعیت او در دوران حزب بعث سپری گردید که تجریه رویارویی یکی از مراجع جوان نجف (آیت‌الله سید محمدباقر صدر) با حزب بعث به شهادت ایشان انجامید و از سوی دیگر، نظامی دینی به دست یک مرجع تقلید در همسایگی عراق تأسیس شد که دوران حیات و تثبیت خود را طی می‌کرد. این شرایط در کنار جنگ بین دو کشور ایران و عراق، شرایط ویژه‌ای را برای آیت‌الله خویی به وجود آورد. این شرایط از آیت‌الله خویی کارگزاری می‌سازد که کنش سیاسی او با ساختار (حزب بعث) مهم و برای فهم و تحلیل نهاد مرجعیت راهگشاست. از‌این‌رو دغدغه اصلی مقاله، تحلیل کنش سیاسی آیت‌الله خویی در دو دوره حسن ‌البکر و صدام حسین برای فهم بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و سیاست در عراق است. دست‌آورد مهم مقاله را می‌‍توان در این نکته دانست که با توجه به شرایط نابسامان اجتماعی و استبداد سیاسی، اولویت ایشان، حفظ حوزه علمیه و کیان تشیع در عراق و منطقه و نیز برقراری نسبتی با نظام انقلابی شیعی در ایران بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Action of Ayatollah Khuee with Ba'ath Party in Iraq

نویسندگان [English]

  • mohamad javad khalili 1
  • Ali Bagheri Dolat Abadi 2
1 Ph. D Candidate of Political Science, Yasooj University
2 Associate Professor of Political Science Department, Yasooj University
چکیده [English]

Ayatollah Khuee is regarded as the religious authorities whose lifetime is worth to study in many aspects. on the one hand, too much of his life of authoritativeness passed throughout Ba’ath party’s era while the experience of one of the young religious authorities of Najaf, Ayatollah Mohammad Baqer e- Sadr in dealing with this party led to his martyrdom and on the other hand, a religious system was established based on Wilayat e- Faqih by a religious authority in the vicinity of Iraq as it was passing its time of stabilization. These conditions along with the war between Iraq and Iran, one leading by Ba’ath party and the other by a Shiite religious authority provided the new conditions for Ayatollah Khuee. On the one hand, he didn’t like to be involved with the political issues and to repeat Shahid Sadr’s experience and on the other hand, his priority was keeping the seminary school and the entity of Shiism in Iraq and region and he had to make a relationship with the Shiite revolutionary system. Ayatollah Khuee experienced two great wars in Iraq as well as the most ruthless political system. All these conditions of the time and the personality of Ayatollah Khuee necessitates the study of the role of an agent whose political action with the structure of Ba’ath party is significant and it is also helpful towards the appreciation and analysis of the entity of authoritativeness. Accordingly, the main concern of this article is the analysis of the political action of Ayatollah Khuee in the two eras of Hassan al- Bakr and Saddam Hossein in Iraq to better understand the relations of the entity of authoritativeness and policy of Ba’ath party in Iraq and this historical period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khuee
  • Ba’ath party
  • authoritativeness
  • Shiite jurisprudence