ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی؛ با تاکید بر اندیشه‌ی رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22081/psq.2020.68436

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره‌مندی امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای از قدرت نرم اسلام جهت مواجهه با تهدیدات بین‌المللی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که قدرت نرم اسلام در مواجهه با تهدید بین‌المللی بر چهار عنصر: ساختارها، باورها، ارزش‌ها و هنجارها استوار است. محوریت اصل توحید در راستای ایجاد جامعه‌ای توحیدی در سطح ایران، جهان اسلام و نظام بین‌الملل، به‌عنوان ساختار؛ جهان‌بینی توحیدی برای وحدت امت اسلامی و ولایت و رهبری برمبنای مردم‌سالاری دینی به‌عنوان باور مشترک؛ تکیه‌بر ارزش‌های معنوی و فرهنگی به‌عنوان ارزش؛ و در نهایت، تکیه‌بر توده‌ی مردم، مقاومت و پایداری، برخورد هوشمندانه و مدبرانه و تکیه‌بر اصول ظلم‌ستیزی، کرامت انسانی، عدالت، برابری، حمایت از مستضعفان و پایبندی به تعهدات به‌عنوان هنجارهای پذیرفته‌شده، از جمله‌ی مهم‌ترین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدید بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The soft power capacity of the Islamic Republic in the face of international challenges; Emphasizing the thought of the leaders of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • Rajabali Esfandiyar
Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine how Imam Khomeini and Ayatollah Ali Khamenei are benefiting from the soft power of Islam in the face of international threats. Using a descriptive-analytical approach, we came to the conclusion that the soft power of Islam in the face of international threats rests on four elements: structures, beliefs, values, and norms. The centrality of the principle of monotheism in order to create a monotheistic society at the level of Iran, the Islamic world and the international system as a monotheistic worldview for the unity of Islamic Ummah and Velayat, and a leadership based on religious democracy as a common belief, based on spiritual and cultural values ​​and values Relying on the masses of people, resistance and resilience, clever and deliberate treatment and on the principles of cruelty, human dignity, justice, equality, protection of the weak and adherence to the accepted norms, including the most important strategies facing the Islamic Republic of Iran. Lally is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • soft power
 • International Threats
 • Imam Khomeini
 • Ayatollah Khamenei
 • Islamic Republic of Iran

عنوان مقاله [العربیة]

قدرات القوّة الناعمة لدى الجمهوریة الإسلامیة فی مواجهة التحدّیات الدولیة مع الترکیز على رؤى قادة الجمهوریة الإسلامیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة أُسلوب استغلال الإمام الخمینی وآیة الله الخامنائی للقوّة الإسلامیة الناعمة فی مواجهة التحدّیات الدولیة. توصّلنا باستخدام المنهج الوصفی والتحلیلی إلى أنّ قوّة الإسلام الناعمة فی مواجهة التحدّیات الدولیة تعتمد على أربعة رکائز: البُنى، والمعتقدات، والقیم، والمعاییر. وفی ضوء ذلک فمن أهمّ استراتیجیات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی مواجهة الابتزاز والتهدید الدولی هو ما یلی: محوریّة التوحید فی سبیل تأسیس مجتمع توحیدی على مستوى إیران والعالم الإسلامی والنظام الدولی، باعتباره البنیة؛ والرویة الکونیة التوحیدیة لإیجاد الوحدة فی الأُمّة الإسلامیة والزعامة والقیادة على أساس الدیموقراطیة الدینیة، باعتبارها المعتقد المشترک؛ واعتماد القیم المعنویة والثقافیة، باعتبارها القیمة؛ وأخیراً الاعتماد على الجمهور، والمقاومة والصمود، والمواجهة الذکیة والإداریة واعتماد أُصول مناهضة الظلم، والکرامة الإنسانیة، والعدالة، والمساواة، والدفاع عن المستضعفین والتمسّک بالالتزامات، کلّ هذه باعتبارها معاییر متّفقاً علیها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القوّة الناعمة
 • التحدّیات الدولیة
 • الإمام الخمینی
 • آیة الله الخامنائی
 • الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة