تبارشناسی زمینه‌های صلح‌گرایی در گفتمان‌های شیعه عهد حضور براساس کنش‌های گفتمانی مرتبط با رفتار امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبارشناسی رویکرد امامان شیعه به صلح با توجه به نقش بنیادگذارانه امام علی(ع) در ارتباط با رویکردی از این گروه، ذیل مناسبات معتبر در سه گفتمان مرکزی شیعه در عهد حضور است. به‌همین‌منظور به‌اقتضای مطالعات گفتمانی، به شناسایی کنش‌های مرکزی در گفتمان نخست شیعه متأثر از امام علی(ع) به‌مثابه سوژه گفتمانی، تعقیب چندوچون بروز و ظهور صلح‌گرایی در نگرش امام حسن(ع) و دال‌های صلح در گفتمان‌های شیعه در عهد دیگر امامان(ع) پرداخته شده‌است. این پژوهش با بحث از سه گفتمان شیعه سیاسی، اجتماعی و اعتقادی تلاش دارد که نشان دهد چگونه دو کنش مرکزی مبارزه و کناره‌گیری، آن‌گونه که در رویکرد امام علی(ع) بنیاد گذاشته شد، کارکردی محوری و نقشی کانونی در هر سه گفتمان ایفا کرده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of the fields of pacifism in the Shiite discourses of the time of presence based on discourse actions related to the behavior of Imam Ali (AS)

نویسنده [English]

 • Abdolmajeed Mobaleghi
Assistant Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to genealogize the approach of Shiite Imams to peace, considering the founding role of Imam Ali (AS) in relation to the approach of this group, following the valid relations in the three central Shiite discourses in the era of presence. Therefore, in order to require discourse studies, to identify the central actions in the first Shiite discourse influenced by Imam Ali (AS) as a subject of discourse, to follow the emergence of pacifism in the attitude of Imam Hassan (AS) and the signs of peace in Shiite discourses in other Imams (AS) Been paid. This study tries to show how the two central actions of struggle and withdrawal, as established in Imam Ali (AS)'s approach, have played a pivotal function and a central role in all three discourses by discussing three Shiite political, social and ideological discourses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shiite discourse
 • Imam Ali (AS)
 • Imam Hassan (AS)
 • Imam Hussein (AS)
 • pacifism

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة جذور السلمیة فی الخطابات الشیعیة إبان عصر الحضور طبقاً للأفعال الخطابیة ذات الصلة بمنهج الإمام علی(ع)

چکیده [العربیة]

الغرض من البحث الراهن هو دراسة جذور مقاربة أئمة الشیعة للسلام نظراً إلى الدور التأسیسی للإمام علی(ع) فی علاقته بمقاربةٍ لهذه الفئة على هامش الصلات الموثوقة لخطابات الشیعة المرکزیة الثلاثة إبان عصر الحضور. لذلک تأثّراً بدراسات الخطاب تمّ تحدید الأفعال المرکزیة فی الخطاب الشیعی المبکّر المتأثّر بالإمام علی(ع) کموضوع خطابی وتعقّب کیفیة نشوء السلمیة وظهورها فی رؤیة الإمام الحسن(ع)ودوالّ السلام فی الخطابات الشیعیة فی عصر بقیة الأئمة:. تسعى الدراسة فی الکشف عن أنّه کیف أدّى فعلا النضال والاعتزال المرکزیّان ـ کما أسّس لهما الإمام علی(ع) فی مقاربته ـ وظیفةً محوریة ودوراً مرکزیاً فی الخطابات السیاسیة والاجتماعیة والعقدیة الشیعیة الثلاث.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الخطاب الشیعی
 • الإمام علی(ع)
 • الإمام الحسن(ع)
 • الإمام الحسین(ع)
 • السلمیة