درآمدی بر مفهوم جمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

غلام حسن مقیمی

چکیده

در آستانه بیستمین بهار نظام «جمهورى اسلامى» و سال امام خمینى«ره» فرصتى
دست داد تا نسبت به ساختار سیاسى نظام دولت اسلامى، تأملى کوتاه داشته باشیم.
این نوشته، مقدمه‏اى براى فهم جایگاه مردم در نظام جمهورى اسلامى ایران است، که
مبتنى بر اندیشه سیاسى امام خمینى«ره» مى‏باشد.
از زمان تکوین نخستین جوامع ابتدایى تا دولتهاى مدرن، اندیشه سامان‏بخشى به
حیات سیاسى ـ اجتماعى و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران، از مهمترین
دغدغه‏هاى بشر بوده است. این اندیشه، به تبع میزان دخالت و حضور مردم در اداره
جامعه، موجب بروز اَشکال متفاوتى از حکومت شده است. شاید بتوان در یک نماى
بسیار کلى، حکومتها را به لحاظ مشارکت مردم، به سه دسته «سلطنتى»، «جمهورى» و
«اریستوکراسى یا نخبگان» تقسیم کرد. امّا در یک چشم‏انداز عمیقتر مى‏توان گفت؛
تاریخ حکومتها، نشانگر این است که از یک سو، دولتها بدون همدلى مردم، دچار
بحران سیاسى شده و  از سوى دیگر، دموکراسیهاى مستقیم، عملاً غیر ممکن بوده‏اند؛
لذا دولتهاى مدرن نیز در عمل، راه میانه (دموکراسى غیر مستقیم) را در پیش گرفتند.
               حکومت براى مردم                                   حکومت به وسیله مردم
                                              حکومت
به هر حال، جمهورى به عنوان یک اندیشه سیاسى و نیز نوعى مکانیسم و نظام
اداره جامعه، یکى از استوارترین و پابرجاترین مفاهیم سیاسى است که محل تعارض
و تعامل آرا، و الگوى ایده‏آل، بخشِ‏وسیعى از مردم جهان امروز است. و به قاطعیت
مى‏توان گفت که بشریت مدرن نیز هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز و
آرامش‏خیز، به اجماع نظر و توافق دست نیافته است

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Gholam-Hassan Moghimi