فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی (PSQ) - واژه نامه اختصاصی