نویسنده = مرتضی توکلی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «قیام» در اندیشه زیدیه و امام خمینی

دوره 19، شماره 75 - پاییز 95، زمستان 1395، صفحه 35-58

مرتضی توکلی محمدی