کلیدواژه‌ها = سنت
نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری

دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، بهمن 1392، صفحه 29-54

منصور میر احمدی؛ یزدان خالدی پور


بررسی و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین

دوره 10، شماره سی و هفت - بهار 86، اردیبهشت 1386، صفحه 71-124

محمد جعفر علمی


آشفتگى مفاهیم سیاسى در ایران معاصر

دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، آبان 1382، صفحه 69-94

سیدصادق حقیقت


حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت

دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، تیر 1382، صفحه 17-27

حسین کچویان