قومیت و ابعاد آن در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى امنیت ملى دانشگاه عالى دفاع ملى

چکیده

با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مى‌رسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخص‌هاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مى‌آید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مى‌رسد که این موضوع با توجه به تعدد گروه‌هاى قومى و پیشینه تاریخى‌شان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مى‌تواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnicity and its dimensions in Iran

نویسنده [English]

  • Ali-Reza Eslami
National Defense University
چکیده [English]

With respect to universal ethnic demands and provoking nationalist ethnic sources, it seems that all countries will somehow face this problem in the next decade. Since ethnicity is considered as a major index indicative of the natural capacity of countries to achieve stability and avoid violence, they cannot assure their security in the next decade irrespective of ethnicity. It seems that, in the Islamic Republic of Iran, too, this issue will be propounded due to the diversity of the ethnic groups and their historical backgrounds. The existence of an ethnic pole in the west and south west of the country alongside the religious and economic inconsistencies and provocation of these ethnic elements by foreign enemies can be dangerous. This paper deals with this important issue.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • race
  • Ethnicity
  • security
  • National Security