دوره و شماره: دوره 9، شماره سی و چهارم - تابستان 85، تابستان 1385 
1. امنیت در اسلام

صفحه 7-50

آیة الله سید نورالدین شریعتمدار جزائرى؛ نجف لک‌زایى؛ اصغر افتخارى


3. جنگ و صلح در احادیث

صفحه 75-110

ابوالفضل سلطان محمدى


4. فرهنگ اسلامى و فرهنگ صلح

صفحه 111-130

رضوان السید؛ مجید مرادى


13. تاسوکى (1)

صفحه 299-320

رضا لک‌زایى