رویکرد انتقادى مکینتایر به مبانى لیبرالیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه امام صادق(ع).

چکیده

پژوهش حاضر از نظر روش شناختى مبتنى بر این اصل است که تمامى نظریه‌هاى سیاسى اجتماعى بر مبناى تلقى خاصى از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبناى نظریه‌هاى سیاسى اجتماعى لیبرال است انتزاع کنیم.
از سده هفدهم میلادى تدریجاً تلقى جدیدى از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان مى‌تواند بدون وساطت هیچ گونه نظریه‌اى با عالم واقع رابطه برقرار کند و به شناخت آن و تبویب قوانینى جهان شمول درباره آن بپردازد. بر این مبنا مفاهیمى چون قوه، فعلیت، ماهیت و غایت مفاهیمى منسوخ و مرتبط با فلسفه مدرسى تلقى مى‌شد. بدین ترتیب رویکرد غایت انگار به ماهیت انسان به حاشیه رانده شد و زمینه ظهور فردیت فرد مهیا شد. با انکار رویکرد غایت انگار و استقلال مفهومى ـ که اخلاق به تدریج پیدا مى‌کرد ـ توجیه معقول اخلاق محوریت یافت. لکن با نفى و انکار غایت آفاقى از ماهیت بشر آموزه‌هاى احساس‌گرایى بر جامعه مدرن سلطه پیدا کرد که بر اساس آن ترجیحات فرد است که صبغه ارزشى و اخلاقى به خود مى‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macintyre's critical approach to the foundations of liberalism

نویسنده [English]

  • Ali Abedi-Ranani
MA in Political Science Imam Sadegh University
چکیده [English]

The present paper is methodologically rooted in the principle that all socio-political theories are based on a specific conception of man’s nature. As a result, I will try to depict the image of a “liberal man” as reflected in Macintyre's works, which form the foundation of socio-political theories. A new conception of reason gradually prevailed from the 17th century onward, on the basis of which, without recourse to any theory, man can communicate with the real world, acquire knowledge of it, and codify universal rules about it. Accordingly, concepts such as faculty, actuality, nature, and finality were considered as extirpated concepts of scholastic philosophy. Therefore, the teleological approach to the nature of man was marginalized and the ground was prepared for the emergence of individuality. With the rejection of the teleological approach to ethics and with respect to the conceptual independence ethics gradually gained, the rational justification of ethics prevailed, but, with the rejection of a teleological understanding of man’s nature, emotionalist teachings prevailed in the modern society, on the basis of which it is the individual’s preferences that becomes valuable and ethical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • man’s nature
  • finality
  • rational justification
  • impartiality
  • emotionalism
  • liberalism