تحول گرایی عرفان و سیاست در حکمت متعالیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی ارومیه

چکیده

حضرت امام; با تأثیرپذیری از مشرب فلسفی حکمت متعالیه، در تقابل با دو نظام سرمایه‌داری و کمونیستی توانستند نظامی را که عهده‌دار سعادت فردی و اجتماعی است، تحقق بخشند. با همین مبنا، حکومت اسلامی را تئوریزه کنند، و با حضور عینی مردم بر آن، جامة عمل بپوشانند. این حرکت بزرگ به نوع برداشت امام خمینی;  از انسان کامل در عرصه سیاست و حکومت بر مبنای مشرب فکری حکمت متعالیه مربوط می‌شود. هدف پژوهش حاضر، کاوش در این موضوع است. در این راستا این سؤالات مطرح شده است که نگاه امام خمینی; به مفهوم انسان کامل و ابعاد آن در عرصه سیاست و حکومت چیست، و چگونه توانست با برجسته‌ ساختن همین مبنا در مقابله و تحدی با دیگر مکاتب مادی و معنوی، نظامی را تأسیس و رهبری کند که عهده‌دار حفظ و گسترش کرامت انسان و جامعه باشد. برای پاسخ به این سؤال و تحلیل و تبیین جامع ویژگی‌های انسان کامل، ابتدا خاستگاه و پایه اصلی بحث، یعنی معرفت شناسی و هستی شناسی در حکمت متعالیه ـ که همان چارچوب نظام فکری حضرت امام است ـ بیان شده است. در ادامه‌، جایگاه انسان‌شناسی در حکمت متعالیه و سیر تکامل انسان در این مکتب بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental philosophy and evolutionism in mysticism and politics

نویسنده [English]

  • Gholam-Reza Esm Hosseini
Orumiyeh Medical Sciences University
چکیده [English]

Under the influence of transcendental philosophy, Imam Khomeini could establish a political system guaranteeing individual and social happiness in opposition with capitalistic and communist systems. He could also theorize on Islamic government and realize it with the help of the people. This great movement is dependent on his conception of perfect man in the arena of politics and government on the basis of transcendental philosophy of school of thought. The goal behind the present research is studying this subject. Thus, the following questions are raised: What is imam Khomein’s conception of perfect man and its impacts on politics and government? How could he, through relying on this basis, establish a political system guaranteeing and maintaining man’s and society’s dignity? To answer the question, it is necessary to elaborate on the origin of this argument, that is, epistemology and ontology in transcendental philosophy. Afterwards, the position of anthropology in transcendental philosophy and the stages of the evolution of man in this school are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Philosophy
  • Perfect Man
  • Imam Khomeini
  • Politics
  • mysticism