دوره و شماره: دوره 11، شماره چهل و سوم - پاییز 87، پاییز 1387 
10. سیاست متعالیه، سیاستی جامع

صفحه 227-250

آیة الله عبدالله جوادی آملی


12. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 259-266

سیدعلی اصغر سلطانی