سیاست متعالیه و دولت هادی در اندیشة صدرالمتألهین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم˜ قم

چکیده

حکمت سیاسی متعالیه، مکتبی خدامحور است. در این مکتب، خداوند متعال، حضور جدی و اصلی در متن زندگی فردی و اجتماعی دارد. عناصر جدی هستی در این تفکر عبارتنداز: خدا، انسان و طبیعت.
نظریة دولت هادی، برآمده از مکتبی غایت­دار و هدف­محور است. در این تفکر، همة عناصر فکری و عملی به سوی خدا، قیامت و خیر و سعادت و تکامل انسان، تنظیم می­شوند. «خیر»، چیزی است که انسان را به خدا برساند. هرکس به خدا نزدیک­تر است، می-تواند سکان­دار جامعه و رهبر و هادی آن باشد. از این­رو با توجه به شاخص­های پیش­گفته، نظام سیاسی مورد نظر این دیدگاه، نظامی دینی است که در عصر رسالت پیامبر، در عصر امامت امام معصوم و در عصر غیبت، حکیم مجتهد عارف در رأس آن است.
در این مقاله، همچنین بر این نکته، تأکید شده است که اگر یاری مردم نباشد، رهبر الهی در عرصة رهبری نمی­تواند به وظایف خود عمل کند. بنابراین، الگوی پیشنهادی این مکتب برای نظام سیاسی، مبتنی بر حضور دین در متن جامعه است که در آن رهبر نیز همچون سایر مردم، موظّف است براساس قوانین الهی، اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transcendental politics and guiding government according to Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • Najaf Lakzaee
Political Science Dept Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Transcendental political philosophy is a God-based school of thought  in which He has an essential role in personal and social life. Its major elements are God, man, and nature. The theory of guiding government arises out of a purposeful, goal-oriented school in which all practical and intellectual elements are regulated in accordance with God, resurrection, and the happiness and perfection of man. “The good” is what leads man to God. Whoever is closer to Him can lead the society. Thus, according the above elements, the political philosophy based on this approach is a religious system governed by a philosopher, mystic mujtahid, whether it be in the era of the holy Prophet, the infallible Imams, or during the Occultation of the twelfth Imam. The paper also emphasizes on the fact that without the help of people, a divine leader cannot accomplish his duties. Thus, the model of political system proposed by this school of thought is based on the presence of religion in depth of the society where the leader, too, like all other people, is bound to act according to divine rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Political Philosophy
  • Mulla Sadra
  • guiding government
  • leader