مفهوم‌شناسی عدالت و الزامات اجرایی‌شدن آن براساس سیره‌ی علوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی، البرز، ایران

10.22081/psq.2019.67424

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مفهوم‌شناسی عدالت به ‌لحاظ نظری و الزامات اجرایی‌ شدن آن در جامعه، براساس کلام و سیره‌ حکومتی علوی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته‌های مقاله را می‌توان در سه سطح گفتمان‌سازی، مؤلفه‌های ناظر به اقامه و اجرای عدالت صورت‌بندی نمود و براساس آن ناظر به چالش‌های نظری و عملیاتی ‌شدن عدالت، راه‌کارهایی ارائه داد. از دیدگاه امام علی(ع) مهم‌ترین تبلور عدالت، عدالت در ساختار فرهنگی و اجتماعی و گفتمان‌سازی است و اجرای عدالت، فرع بر نهادینه‌کردن عدالت در جامعه است. امام علی(ع) با توجه به نگاه سیستمی‌ای که به جامعه دارد، در مرحله‌ی اول به‌دنبال تحقق گفتمان‌سازی عدالت و تبدیل‌کردن آن به مطالبه‌ی عمومی در جامعه‌ی اسلامی است. در مرحله‌ی دوم، اقامه‌ی عدالت را با وضع قوانین و هنجارهای اجتماعی دنبال می‌کند و در نهایت به اجرای عدالت نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of justice and the requirements for its implementation According to the Alawi Sira

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Asghar Mirkhalili
Assistant Professor, Department of Maaref, Alborz University of Medical Sciences, Alborz, Iran.(Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of the present study is to analyze the concept of justice in theory and the requirements for its implementation in the society, based on Alawi theology and tradition. The research method was descriptive-analytical and the findings of the article can be formulated in three levels of discourse, components of adduction and implementation of justice, and based on that and regarding the theoretical and operational challenges of justice, solutions would be provided. From Imam Ali's point of view, the most important crystallization of justice is justice in the cultural and social structure and discourse, and the administration of justice is subordinate to the institutionalization of justice in society. Imam Ali (A.S.), in view of his systematic view of society, firstly seeks to realize the discourse of justice and make it a public demand in Islamic society. Secondly, he pursues justice by enacting social laws and norms, and ultimately seeks justice administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Sira Alawi
  • Imam Ali (AS)
  • Government Agents

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة مفهومیة للعدالة ومتطلّبات تنفیذها وفقاً لسیرة الإمام علی(ع)

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة مفهومیة للعدالة من الناحیة النظریة ومتطلّبات تنفیذها فی المجتمع وذلک وفقاً لکلام وسیرة الإمام علی(ع). المنهج المتبع فی البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی، ومن الممکن تصنیف النتائج الحاصلة فی ثلاثة مستویات: صناعة الخطاب والمکوّنات المتعلّقة بإقامة وتنفیذ العدالة، وانطلاقاً من ذلک وفقاً للتحدّیات النظریة والتطبیقیة التی تواجه العدالة نقدّم حلولاً لها. إنّ أهمّ تجسید للعدالة من وجهة نظر الإمام علی(ع) هو العدالة التی تکون فی البنیة الثقافیة والاجتماعیة وصناعة الخطاب، وإنّ تنفیذ العدالة مترتّب على تأصیل العدالة فی المجتمع. ونظراً إلى نظرة الإمام علی(ع) النسقیة إلى المجتمع، فإنّ الإمام(ع) یسعى فی المرحلة الأُولى إلى تحقیق خطاب العدالة فی المجتمع الإسلامی وجعلها مطلباً شعبیاً. وفی المرحلة الثانیة ینشد إقامة العدل من خلال سنّ التشریعات والمعاییر الاجتماعیة، وفی نهایة المطاف ینحو نحو تنفیذ العدالة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العدالة
  • السیرة العلویة
  • الإمام علی(ع)
  • عمّال الحکومة