دوره و شماره: دوره 22، شماره 85 - بهار 98 - شماره پیاپی 85، بهار 1398، صفحه 1-204 
5. جوان‌گرایی در حکومت امام علی(ع)

صفحه 95-118

حمیدرضا مطهری؛ محمد جواد پردل