دوره و شماره: دوره 22، شماره 88 - اسفند 98 - شماره پیاپی 88، زمستان 1398، صفحه 1-220 
8. امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

صفحه 179-198

سیدسجاد آل غفور؛ غلامرضا بهروزی لک