ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 جامعه المصطفی العالمیه

10.22081/psq.2019.67718

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت‌های فقه سیاسی شیعه در عرصه‌ی نظام‌سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام‌سازی براساس مدل‌های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت‌های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به‌مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity to build the structure of Shiite political jurisprudence in the ideal political system

نویسندگان [English]

  • Seyed Sajjad Izdehi 1
  • mohammad zaki ahmadi 2
1 Faculty of Islamic Research Institute for Culture and Thought
2 al-mustafa international university
چکیده [English]

The purpose of the present study was to explore the potentials of the relationship between spirituality and social justice. The research with descriptive-analytical method sought to address the question of which reading of spirituality and due to having what elements and characteristics can contribute to the development of desirable Islamic social justice. The default assumption was that there is a mutual relationship between justice and spirituality. The results showed that the presented definitions of justice can be divided into two levels: "nominal definitions" and "content definitions". Nominal definitions do not enter into the thematic and legal content, criteria for equality and inequality of individuals, instances, and indicators of discrimination and bias, and are usually readily accepted by individuals and experts. While what is the Intellectual Disagreement of the study of justice among scholars is the content and substance of justice. Also, the Alawi spirituality system because of enjoyment of three elements: "emphasis on dignity and human rights", "non-isolationist hereafter" and "socialist monotheism" facilitates Fairness and justice seeking, and plays an important role in the establishment and expansion of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite political jurisprudence
  • building the system
  • Ijtihad
  • the political system

عنوان مقاله [العربیة]

إمکانیّات الفقه السیاسی الشیعی فی صناعة بُنى‌النظام السیاسی المفضّل

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى الکشف عن إمکانیّات الفقه السیاسی الشیعی فی صعید تأسیس النظام، وذلک بالمنهج الوصفی والتحلیلی. لهذا تمّت دراسة المراحل النظریة للحصول على بنیة النظام السیاسی حیث تشتمل على کلٍّ من اتّساق بنیة النظام مع حقیقته، وتأسیس النظام وفقاً للنماذج المحلّیة، واعتماد بنیة النظام السیاسی على المکوّنات الداخلیة. بعد ذلک تمّت دراسة بنیة النظام السیاسی المفضّل اعتباراً بالبنیة الثابتة والمتغیّرة فی النظام السیاسی الإسلامی. کما أنّ من الأبحاث التی تمّ التعرّض لها هنا دراسة إمکانیّات الفقه السیاسی الشیعی فی صناعة بُنى النظام السیاسی وتشتمل على کلّ من إمکانیّات مبانی وأُسس الأحکام، ومصادر الفقه السیاسی الشیعی، وأُصول الفقه، وإمکانیّات الاجتهاد باعتباره أُسلوباً من الأسالیب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الفقه السیاسی الشیعی
  • تأسیس النظام
  • الاجتهاد
  • النظام السیاسی